Hệ ĐH Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam

Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền - AJC

36 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam

Đào tạo trình độ đại học ngành Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam. Sinh viên được miễn học phí trong toàn bộ khóa học, được xét cấp học bổng căn cứ vào thành tích học tập. Người học khi tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân Lịch sử và Giấy chứng nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành sinh viên có thể làm cán bộ nghiên cứu, giảng dạy Lịch sử Đảng và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong hệ thống trường Đảng và hệ thống giáo dục quốc dân cả nước; cán bộ trong các tổ chức chính trị - xã hội thuộc hệ thống chính trị của Việt Nam; các nghiên cứu viên độc lập.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của trường.

Thời Lượng

4 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam


- Phương pháp luận sử học
- Cuộc vận động thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (1920 - 1930)
- Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930 - 1945)
- Đảng lãnh đạo kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và can thiệp Mỹ (1945 - 1954)
- Đảng lãnh đạo kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 -1975)
- Đảng lãnh đạo cả nước quá độ lên CNXH (1975 - 1986)
- Đảng lãnh đạo công cuộc đổi mới đất nước (1986 - 2012)
- Các bài học kinh nghiệm của Đảng
- Đường lối kinh tế
- Đường lối xây dựng hệ thống chính trị của Đảng
- Đường lối đối ngoại và quốc phòng-an ninh của Đảng

Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền - AJC
36 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền
Điện thoại: 840437546963
Website: http://ajc.edu.vn/ - Email: website.ajc@gmail.com
Học viện Báo chí và Tuyên truyền (thuộc Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh) được thành lập ngày 16-01-1962 theo Nghị quyết số 36 NQ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa III, trên cơ sở hợp nhất 3 trường. Trường Nguyễn Ái Quốc II, Trường Tuyên huấn và Trường Đại học Nhân dân, Ngày 16 tháng 01 hàng năm là ngày kỷ niệm thành lập Trường. Là một trường của Đảng với nhiệm vụ đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo ở Trung ương và địa phương từ trình độ sơ cấp trở lên về lý luận và nghiệp vụ, đến nay Học viện trở thành một trung tâm quốc gia lớn về đào tạo giảng viên lý luận Mác Lê Nin , tư tưởng Hồ Chí Minh, phóng viên, biên tập viên, cán bộ tuyên truyền, đội ngũ những người làm công tác tư tưởng văn hóa của đất nước. Trường đang mở rộng quan hệ quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học với các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học của các nước trong khu vực và thế giới nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện theo đúng quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.
Đồng bộ tài khoản