Hệ ĐH Ngành Tư Tưởng HCM

Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền - AJC

36 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Tư Tưởng HCM

Đào tạo trình độ đại học ngành Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh. Sinh viên được miễn học phí trong toàn bộ khóa học, được xét cấp học bổng căn cứ vào thành tích học tập. Người học khi tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân Chính trị học và Giấy chứng nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành tư tưởng hồ chí minh của học viện sinh viên có thể làm giảng viên các trường chính trị tỉnh, thành phố, các trường đại học, cao đẳng, làm việc trong hệ thống chính trị: Các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội…

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của trường.

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Tư Tưởng HCM


- Lịch sử tư tưởng chính trị
- Lịch sử tư tưởng Hồ Chí Minh
- Lịch sử tư tưởng Việt Nam
- Lịch sử văn minh thế giới
- Chính trị học Việt Nam
- Thể chế chính trị thế giới đương đại
- Hồ Chí Minh tiểu sử
- Tác phẩm Hồ Chí Minh
- Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc và giải phóng dân tộc
- Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam
- Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước của dân, do dân, vì dân
- Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết
- Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh
- Tư tưởng nhân văn - đạo đức Hồ Chí Minh

Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền - AJC
36 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền
Điện thoại: 840437546963
Website: http://ajc.edu.vn/ - Email: website.ajc@gmail.com
Học viện Báo chí và Tuyên truyền (thuộc Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh) được thành lập ngày 16-01-1962 theo Nghị quyết số 36 NQ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa III, trên cơ sở hợp nhất 3 trường. Trường Nguyễn Ái Quốc II, Trường Tuyên huấn và Trường Đại học Nhân dân, Ngày 16 tháng 01 hàng năm là ngày kỷ niệm thành lập Trường. Là một trường của Đảng với nhiệm vụ đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo ở Trung ương và địa phương từ trình độ sơ cấp trở lên về lý luận và nghiệp vụ, đến nay Học viện trở thành một trung tâm quốc gia lớn về đào tạo giảng viên lý luận Mác Lê Nin , tư tưởng Hồ Chí Minh, phóng viên, biên tập viên, cán bộ tuyên truyền, đội ngũ những người làm công tác tư tưởng văn hóa của đất nước. Trường đang mở rộng quan hệ quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học với các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học của các nước trong khu vực và thế giới nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện theo đúng quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.
Đồng bộ tài khoản