Hệ ĐH Ngành Văn Hóa Phát Triển

Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền - AJC

36 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Văn Hóa Phát Triển

Đào tạo trình độ đại học ngành Chính trị học, chuyên ngành Văn hóa phát triển. Sinh viên được xét cấp học bổng căn cứ vào thành tích học tập. Người học khi tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân Chính trị học và Giấy chứng nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị. Người học sau khi tốt nghiệp có thể công tác ở các vị trí:
- Chuyên viên về văn hóa, quản lý văn hóa ở các các tổ chức, cơ quan Đảng và Nhà nước, các tổ chức xã hội;
- Cán bộ nghiên cứu và giảng dạy văn hóa trong các trường đại học, cao đẳng, các viện nghiên cứu.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của trường.

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Văn Hóa Phát Triển


- Khoa học quản lý
- Đường lối văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam
- Văn hóa phương Đông
- Văn hóa phương Tây
- Văn hóa chính trị
- Nghệ thuật phát biểu miệng
- Lý luận văn hóa
- Văn hóa gia đình
- Văn hóa giao tiếp
- Văn hóa dân gian Việt Nam
- Văn hóa tín ngưỡng, tôn giáo Việt Nam
- Văn hóa nghệ thuật Việt Nam
- Marketing văn hóa nghệ thuật
- Quản lý nhà nước về văn hóa
- Quản lý hoạt động tư tưởng văn hóa
- Giao lưu tiếp biến văn hóa
- Mô hình quản lý văn hóa trên thế giới
- Xây dựng văn hóa cộng đồng
- Văn hóa công sở và công nghiệp văn hóa

Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền - AJC
36 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền
Điện thoại: 840437546963
Website: http://ajc.edu.vn/ - Email: website.ajc@gmail.com
Học viện Báo chí và Tuyên truyền (thuộc Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh) được thành lập ngày 16-01-1962 theo Nghị quyết số 36 NQ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa III, trên cơ sở hợp nhất 3 trường. Trường Nguyễn Ái Quốc II, Trường Tuyên huấn và Trường Đại học Nhân dân, Ngày 16 tháng 01 hàng năm là ngày kỷ niệm thành lập Trường. Là một trường của Đảng với nhiệm vụ đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo ở Trung ương và địa phương từ trình độ sơ cấp trở lên về lý luận và nghiệp vụ, đến nay Học viện trở thành một trung tâm quốc gia lớn về đào tạo giảng viên lý luận Mác Lê Nin , tư tưởng Hồ Chí Minh, phóng viên, biên tập viên, cán bộ tuyên truyền, đội ngũ những người làm công tác tư tưởng văn hóa của đất nước. Trường đang mở rộng quan hệ quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học với các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học của các nước trong khu vực và thế giới nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện theo đúng quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.
Đồng bộ tài khoản