Hệ ĐH Ngành Xã Hội Học

Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền - AJC

36 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Xã Hội Học

Vị trí làm việc sau tốt nghiệp ngành xã hội học:
- Giảng dạy và nghiên cứu về xã hội học trong các trường cao đẳng và đại học trong cả nước.
- Tham gia nghiên cứu tại các trung tâm, viện nghiên cứu.
- Có thể làm việc trong các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp.
- Có thể làm việc trong các cơ quan, doanh nghiệp về các lĩnh vực quảng cáo, quan hệ công chúng, maketting, phát triển thị trường, chăm sóc khách hàng, các dự án nghiên cứu, tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước.
- Có thể làm tại các cơ quan với vị trí như biên tập chương trình, người dẫn chương trình.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của trường.

Thời Lượng

4 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Xã Hội Học


- Lịch sử xã hội học
- Xã hội học đại cương
- Lí thuyết xã hội học
- Lí thuyết phát triển
- Chính sách xã hội
- Tuyên truyền vận động các vấn đề xã hội
- Các vấn đề xã hội đương đại
- Xã hội học về cơ cấu xã hội
- Phương pháp nghiên cứu xã hội học
- Xã hội học nông thôn
- Xã hội học đô thị
- Xã hội học lứa tuổi
- Xã hội học quản lí
- Xã hội học truyền thông đại chúng
- Xã hội học kinh tế
- Xã hội học chính trị
- Xã hội học về giới
- Xã hội học gia đình
- Xã hội học giáo dục
- Xã hội học môi trường
- Xã hội học văn hóa

Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền - AJC
36 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền
Điện thoại: 840437546963
Website: http://ajc.edu.vn/ - Email: website.ajc@gmail.com
Học viện Báo chí và Tuyên truyền (thuộc Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh) được thành lập ngày 16-01-1962 theo Nghị quyết số 36 NQ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa III, trên cơ sở hợp nhất 3 trường. Trường Nguyễn Ái Quốc II, Trường Tuyên huấn và Trường Đại học Nhân dân, Ngày 16 tháng 01 hàng năm là ngày kỷ niệm thành lập Trường. Là một trường của Đảng với nhiệm vụ đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo ở Trung ương và địa phương từ trình độ sơ cấp trở lên về lý luận và nghiệp vụ, đến nay Học viện trở thành một trung tâm quốc gia lớn về đào tạo giảng viên lý luận Mác Lê Nin , tư tưởng Hồ Chí Minh, phóng viên, biên tập viên, cán bộ tuyên truyền, đội ngũ những người làm công tác tư tưởng văn hóa của đất nước. Trường đang mở rộng quan hệ quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học với các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học của các nước trong khu vực và thế giới nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện theo đúng quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.
Đồng bộ tài khoản