Hệ ĐH Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền Nhà Nước

Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền - AJC

36 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền Nhà Nước

Đào tạo trình độ đại học ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước. Sinh viên được xét cấp học bổng căn cứ vào thành tích học tập. Người học khi tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước và Giấy chứng nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị. Người học sau khi tốt nghiệp có thể công tác trong các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp; làm công tác giảng dạy chuyên ngành xây dựng Đảng, quản lý Nhà nước, giảng dạy lý luận chính trị tại các trường chính trị tỉnh, thành phố, ngành, đoàn thể, các trung tâm giáo dục lý luận chính trị, các trường đại học và cao đẳng trong cả nước.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của trường.

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Xây Dựng Đảng Và Chính Quyền Nhà Nước


- Các đảng chính trị trên thế giới
- Lịch sử xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam
- Lịch sử xây dựng chính quyền nhà nước Việt Nam
- Khoa học lãnh đạo
- Truyền thông trong lãnh đạo, quản lý
- Quyền lực chính trị và cầm quyền
- Lý luận về Đảng và xây dựng Đảng
- Tác phẩm kinh điển về xây dựng Đảng
- Xây dựng Đảng về chính trị
- Xây dựng Đảng về tư tưởng
- Xây dựng Đảng về tổ chức
- Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị
- Đảng lãnh đạo các lĩnh vực đời sống xã hội
- Tác phẩm kinh điển về xây dựng chính quyền Nhà nước
- Các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam

Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền - AJC
36 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền
Điện thoại: 840437546963
Website: http://ajc.edu.vn/ - Email: website.ajc@gmail.com
Học viện Báo chí và Tuyên truyền (thuộc Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh) được thành lập ngày 16-01-1962 theo Nghị quyết số 36 NQ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa III, trên cơ sở hợp nhất 3 trường. Trường Nguyễn Ái Quốc II, Trường Tuyên huấn và Trường Đại học Nhân dân, Ngày 16 tháng 01 hàng năm là ngày kỷ niệm thành lập Trường. Là một trường của Đảng với nhiệm vụ đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo ở Trung ương và địa phương từ trình độ sơ cấp trở lên về lý luận và nghiệp vụ, đến nay Học viện trở thành một trung tâm quốc gia lớn về đào tạo giảng viên lý luận Mác Lê Nin , tư tưởng Hồ Chí Minh, phóng viên, biên tập viên, cán bộ tuyên truyền, đội ngũ những người làm công tác tư tưởng văn hóa của đất nước. Trường đang mở rộng quan hệ quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học với các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học của các nước trong khu vực và thế giới nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện theo đúng quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.
Đồng bộ tài khoản