Kỹ Năng Quản Lý Sự Thay Đổi

Công Ty Cổ Phần IEFA

131 Cô Bắc, Phường Cô Giang, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Khóa Học Kỹ Năng Quản Lý Sự Thay Đổi

Trong quá trình phát triển của xã hội, tất cả các doanh nghiệp luôn luôn thay đổi cả về cơ cấu tổ chức, nhân sự, hợp tác cũng như sản phẩm, áp dụng công nghệ, sáng tạo. Nhưng làm thế nào để đưa ra những chiến lược và phương pháp quản lý phù hợp với những thay đổi đang diễn ra và củng cố, duy trì sự thay đổi theo chiều hướng tích cực có lợi cho doanh nghiệp. Chương trình đào tạo "Kỹ Năng Quản Lý Sự Thay Đổi" sẽ cung cấp, hệ thống hóa và nâng cao kiến thức, kỹ năng cũng như kinh nghiệm cần thiết về quản lý sự thay đổi trong tổ chức, áp dụng vào thực tế của doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp luôn chủ động với sự thay đổi và phát triển bền vững. Khóa học nhằm mục đích cung cấp cho học viên những kiến thức, khái niệm và kỹ năng cần thiết để phát triển kỹ năng quản lý trong môi trường làm việc chuyên nghiệp, vào cuối khóa học, học viên có thể nhận thức sâu sắc về sự cần thiết của việc thay đổi mang tính tích cực trong hoàn cảnh hiện nay. Chủ động thay đổi và có phương pháp hoạch định sự thay đổi, kiểm soát và đánh giá sự thay đổi nhằm đạt mục tiêu mà tổ chức đã đặt ra.

Đối Tượng Tham Gia

Những người đang nắm giữ những vị trí quan trọng của doanh nghiệp

Thời Lượng

2 buổi

Nội Dung Khóa Học Kỹ Năng Quản Lý Sự Thay Đổi


- Cơ hội và thách thức của quá trình toàn cầu hóa.
- Nhận thức tầm quan trọng cũng như sự cần thiết của sự thay đổi.
- Phân loại nhân viên trong quá trình thay đổi.
- Các rào cản phổ biến ảnh hưởng đến việc thay đổi và phương pháp vượt qua rào cản.
- Phương pháp xác lập mục tiêu cho sự thay đổi.
- Lập kế hoạch hành động và thực thi việc thay đổi.
- Truyền đạt và huấn luyện nhân viên về sự thay đổi.
- Xây dựng và triển khai về sự thay đổi.
- Phương pháp giám sát và đánh giá.
- Phương pháp điều chỉnh kế hoạch thay đổi kịp thời.

Công Ty Cổ Phần IEFA
131 Cô Bắc, Phường Cô Giang, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
Người liên hệ: Công Ty Cổ Phần IEFA
Điện thoại: (08)62741667 - (08)35072986
Website: http://www.sangd.com -
Ngày 02/10, bộ xây dựng đã có công văn 57/BXD-QLN về việc công nhận Công Ty Cổ Phần IEFA có đủ điều kiện tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản theo quy định của quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của bộ trưởng bộ xây dựng về việc ban hành chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản. Công Ty Cổ Phần IEFA có trách nhiệm tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản theo quy định tại nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của chính phủ, quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của bộ trưởng bộ xây dựng, thông tư số 13/2008/TT-BXD ngày 21/5/2008 và thông tư số 12/2011/TT-BXD ngày 01/9/2011 của bộ xây dựng và pháp luật có liên quan. Công ty có trách nhiệm thông báo bằng văn bản trước khi tiến hành đào tạo và báo cáo kết quả đào tạo về sở xây dựng địa phương nơi đặt cơ sở đào tạo để thống nhất quản lý.
Đồng bộ tài khoản