Ngành Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Hệ Đại Học

Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền - AJC

36 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học

Đào tạo trình độ đại học ngành Triết học, chuyên ngành Chủ nghĩa xã hội khoa học. Sinh viên được miễn học phí trong toàn bộ khóa học, được xét cấp học bổng căn cứ vào thành tích học tập. Người học khi tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân Triết học và Giấy chứng nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị. Người học sau khi tốt nghiệp có thể công tác trong trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, các trường chính trị tỉnh, thành phố, trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thị, các trường đại học và cao đẳng trong cả nước.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của trường.

Thời Lượng

4 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học


- Đạo đức học
- Tôn giáo học
- Lôgic hình thức
- Xây dựng Đảng
- Lịch sử phong trào cộng sản và công nhân quốc tế
- Lịch sử tư tưởng Việt Nam
- Mỹ học
- Nguyên lý công tác tư tưởng
- Chính sách công
- Quan hệ công chúng
- Tâm lý học lãnh đạo, quản lý
- Lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa
- Học thuyết về sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân
- Lý luận dân tộc và chính sách dân tộc ở Việt Nam
- Lý luận Tôn giáo và chính sách tôn giáo ở Việt Nam
- Phê phán các trào lưu xã hội phi mác- xít
- Nguồn lực con người và phát huy nguồn lực con người trong cách mạng xã hội chủ nghĩa

Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền - AJC
36 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền
Điện thoại: 840437546963
Website: http://ajc.edu.vn/ - Email: website.ajc@gmail.com
Học viện Báo chí và Tuyên truyền (thuộc Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh) được thành lập ngày 16-01-1962 theo Nghị quyết số 36 NQ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa III, trên cơ sở hợp nhất 3 trường. Trường Nguyễn Ái Quốc II, Trường Tuyên huấn và Trường Đại học Nhân dân, Ngày 16 tháng 01 hàng năm là ngày kỷ niệm thành lập Trường. Là một trường của Đảng với nhiệm vụ đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo ở Trung ương và địa phương từ trình độ sơ cấp trở lên về lý luận và nghiệp vụ, đến nay Học viện trở thành một trung tâm quốc gia lớn về đào tạo giảng viên lý luận Mác Lê Nin , tư tưởng Hồ Chí Minh, phóng viên, biên tập viên, cán bộ tuyên truyền, đội ngũ những người làm công tác tư tưởng văn hóa của đất nước. Trường đang mở rộng quan hệ quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học với các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học của các nước trong khu vực và thế giới nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện theo đúng quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.
Đồng bộ tài khoản