Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Môi Trường - Hệ CĐ

Trường Cao Đẳng Lương Thực - Thực Phẩm - CFI

101B Lê Hữu Trác, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Kỹ Thuật Môi Trường

Bạn sẽ được trang bị những kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về công nghệ xử lý và bảo vệ môi trường, quản lý môi trường, quan trắc đánh giá tác động của môi trường, phân tích môi trường. Khi tốt nghiệp, bạn có thể đảm nhận vai trò cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý môi trường, chuyên viên phân tích đánh giá tác động môi trường tại các cơ sở sản xuất, nhà máy xử lý chất thải, các khu công nghiệp và khu chế xuất, các phòng cảnh sát môi trường, các trạm quan trắc môi trường, các cơ sở nghiên cứu về môi trường, các sở Tài nguyên và môi trường trong cả nước.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của bộ GD

Thời Lượng

Theo quy định đào tạo của ngành học

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Kỹ Thuật Môi Trường


- Lý luận Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh (10 tín chỉ)
+ Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1
+ Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh
+ Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
- Ngoại ngữ (07 tín chỉ)
+ Anh văn 1
+ Anh văn 2
- Toán - Tin học - Khoa học tự nhiên (11 tín chỉ)
+ Toán cao cấp
+ Tin học đại cương
+ Hóa học đại cương
+ Vật lý đại cương
- Khoa học xã hội - nhân văn (04 tín chỉ)
+ Pháp luật đại cương
+ Soạn thảo văn bản
+ Kỹ năng giao tiếp
+ Môi trường và biến đổi khí hậu
- Giáo dục thể chất ( 3tc)
- Giáo dục Quốc phòng An ninh (8tc)
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (58 tín chỉ)
+ Hóa học môi trường
+ Vi sinh môi trường
+ Thực hành vi sinh môi trường
+ Quá trình và thiết bị công nghệ môi trường 1
+ Quá trình và thiết bị công nghệ môi trường 2
+ Sinh thái học
+ Vẽ kỹ thuật
+ Hóa phân tích
+ Thực hành hóa phân tích
- Kiến thức ngành (39 tín chỉ)
+ Quản lý môi trường
+ Thiết kế hệ thống xử lý nước thải
+ Độc học môi trường
+ Quan trắc và phân tích môi trường
+ Suy thoái và bảo vệ đất
+ Công nghệ xử lý khí thải
+ Công nghệ xử lý chất thải rắn
+ Công nghệ xử lý nước thải
+ Thực hành phân tích khí thải
+ Thực hành phân tích chất thải rắn
+ Thực hành xử lý nước thải
+ Kiến tập tại cơ sở xử lý môi trường
+ Đánh giá tác động của môi trường
+ Đồ án chuyên môn
+ Quản lý môi trường đô thị và khu công nghiệp
+ Quản lý và tái sử dụng chất thải hữu cơ
+ Công nghệ xử lý nước cấp
+ Công nghệ xử lý chất thải nông nghiệp
+ Công nghệ sản xuất sạch hơn
- Thực tập tốt nghiệp (6 tín chỉ)
+ Thực tập tốt nghiệp
- Các học phần tăng cường (không tích lũy) (10 tín chỉ)
+ Tin học ứng dụng 1
+ Tin học ứng dụng 2
+ Anh văn 3
+ Anh văn 4

Trường Cao Đẳng Lương Thực - Thực Phẩm - CFI
101B Lê Hữu Trác, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
Người liên hệ: Cao Đẳng Lương Thực - Thực Phẩm
Điện thoại: 05113831228
Website: http://cfi.edu.vn -
Ngày 23.9.1976 Bộ Lương thực – Thực phẩm ra quyết định số 2195/LTTP-CB thành lập trường Trung học Lương thực – Thực phẩm, đóng tại thành phố Đà Nẵng. Trường được giao nhiệm vụ “Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ bậc trung học và tương đương về các ngành nghề thu mua, bảo quản, phân phối lương thực và chế biến LTTP cho các tỉnh miền Trung và Tây nguyên ”. Năm 1981 Trường được đổi tên thành trường Trung học Lương thực II, đến tháng 4/1995 Bộ Nông nghiệp và CNTP, nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đổi tên trường thành Trường Trung học Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm Đà Nẵng. Trải qua hơn 30 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm luôn là một cơ sở đào tạo nòng cốt, cung cấp nguồn nhân lực cho sự phát triển của Ngành ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên và trong cả nước, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhà trường cũng không ngừng phát triển về quy mô, ngành nghề đào tạo, đội ngũ cán bộ, giảng viên và cơ sở vật chất. Từ khi thành lập đến nay Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Với những kết quả đạt được, nhà trường đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, nhiều Bằng khen của các bộ ngành cho tập thể, cá nhân nhà trường và nhiều năm liền là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua ngành Giáo dục chuyên nghiệp của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp – PTNT và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. Trong tương lai không xa, Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm sẽ là một cơ sở giáo dục đại học trọng điểm phục vụ nhu cầu nhân lực của vùng và của cả nước.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản