Ngành Quản Lý Chất Lượng Thực Phẩm - Hệ CĐ

Trường Cao Đẳng Lương Thực - Thực Phẩm - CFI

101B Lê Hữu Trác, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Quản Lý Chất Lượng Thực Phẩm

Sau khi tốt nghiệp, bạn có khả năng kiểm soát và đảm bảo chất lượng nông sản thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, chế biến và cung ứng; kiểm tra, thanh tra, kiểm nghiệp chất lượng thực phẩm. Bạn có thể đảm nhận vai trò chuyên viên QC(kiểm soát chất lượng), QA(đảm bảo chất lượng) tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; chuyên viên tại các cơ quan nhà nước các cấp về quản lý chất lượng thực phẩm; các cơ sở giám định, kiểm nghiệm chất lượng thực phẩm, các phòng phân tích của các viện nghiên cứu, trường Đại học, Cao đẳng…

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của bộ GD

Thời Lượng

Theo quy định đào tạo của ngành học

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Quản Lý Chất Lượng Thực Phẩm


- Kiến thức giáo dục đại cương
+ Lý luận Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh (10 tín chỉ)
+ Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1
+ Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh
+ Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
- Ngoại ngữ (07 tín chỉ)
+ Anh văn 1
+ văn 2
- Toán - Tin học - Khoa học tự nhiên (9 tín chỉ)
+ Toán cao cấp
+ Tin học đại cương
+ Hóa học đại cương
- Khoa học xã hội - nhân văn (04 tín chỉ)
+ Pháp luật đại cương
+ Soạn thảo văn bản
+ Kỹ năng giao tiếp
- Giáo dục thể chất ( 3tc)
- Giáo dục Quốc phòng An ninh (8tc)
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (60 tín chỉ)
+ Quản trị học
+ Marketing căn bản
+ Pháp luật thực phẩm
+ Hóa sinh
+ Thực hành hóa sinh
+ Vi sinh vật học
+ Thực hành vi sinh
+ Hóa phân tích
+ Thực hành hóa phân tích
- Kiến thức ngành (42 tín chỉ)
+ Dinh dưỡng và an toàn thực phẩm
+ Hóa học và phụ gia thực phẩm
+ Công nghệ chế biến thực phẩm
+ Kiểm soát chất lượng thực phẩm
+ Đảm bảo chất lượng thực phẩm
+ Đánh giá hệ thống quản lý chất lượng thực phẩm
+ Kiểm nghiệm thực phẩm
+ Thực hành kiểm nghiệm thực phẩm
+ Quản lý chuỗi cung ứng và truy xuất nguồn gốc thực phẩm
+ Quản lý môi trường
+ Đồ án chuyên môn
- Các học phần tự chọn (chọn 01 trong 02 chuyên ngành sau) (8 tín chỉ)
- Quản lý chất lượng trong nông nghiệp
+ Kỹ thuật nông nghiệp
+ Kiểm soát chất lượng cây trồng
+ Thực hành sản xuất tốt trong trồng trọt
+ Kiểm soát chất lượng chăn nuôi
+ Thực hành sản xuất tốt trong chăn nuôi
- Quản lý chất lượng trong công nghiệp thực phẩm
+ Bao gói thực phẩm
+ Công nghệ chế biến và kiểm soát chất lượng sản phẩm thủy sản
+ Thực hành công nghệ chế biến và kiểm soát chất lượng sản phẩm thủy sản
+ Công nghệ chế biến và kiểm soát chất lượng rau quả
+ Thực hành công nghệ chế biến và kiểm soát chất lượng rau quả
- Thực tập tốt nghiệp
+ Thực tập tốt nghiệp
- Các học phần tăng cường không tích lũy (10 tín chỉ)
+ Tin học ứng dụng 1
+ Tin học ứng dụng 2
+ Anh văn 3
+ Anh văn 4

Trường Cao Đẳng Lương Thực - Thực Phẩm - CFI
101B Lê Hữu Trác, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
Người liên hệ: Cao Đẳng Lương Thực - Thực Phẩm
Điện thoại: 05113831228
Website: http://cfi.edu.vn -
Ngày 23.9.1976 Bộ Lương thực – Thực phẩm ra quyết định số 2195/LTTP-CB thành lập trường Trung học Lương thực – Thực phẩm, đóng tại thành phố Đà Nẵng. Trường được giao nhiệm vụ “Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ bậc trung học và tương đương về các ngành nghề thu mua, bảo quản, phân phối lương thực và chế biến LTTP cho các tỉnh miền Trung và Tây nguyên ”. Năm 1981 Trường được đổi tên thành trường Trung học Lương thực II, đến tháng 4/1995 Bộ Nông nghiệp và CNTP, nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đổi tên trường thành Trường Trung học Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm Đà Nẵng. Trải qua hơn 30 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm luôn là một cơ sở đào tạo nòng cốt, cung cấp nguồn nhân lực cho sự phát triển của Ngành ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên và trong cả nước, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhà trường cũng không ngừng phát triển về quy mô, ngành nghề đào tạo, đội ngũ cán bộ, giảng viên và cơ sở vật chất. Từ khi thành lập đến nay Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Với những kết quả đạt được, nhà trường đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, nhiều Bằng khen của các bộ ngành cho tập thể, cá nhân nhà trường và nhiều năm liền là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua ngành Giáo dục chuyên nghiệp của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp – PTNT và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. Trong tương lai không xa, Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm sẽ là một cơ sở giáo dục đại học trọng điểm phục vụ nhu cầu nhân lực của vùng và của cả nước.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản