Ngành Khoa Học Môi Trường

Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên - TUAF

Mỏ Bạch, Xã Quyết Thắng, Thái Nguyên

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Khoa Học Môi Trường

Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên tuyển sinh đại học ngành khoa học môi trường nhằm bổ sung các kiến thức về ngành, đào tạo những cử nhân khoa học môi trường có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn cao đáp ứng nhu cầu của xã hội. Sau khi tốt nghiệp có thể là:
- Chuyên viên ở các cơ quan quản lý nhà nước về tài nguyên - môi trường như Bộ TN - MT, Tổng cục BVMT, Sở TN - MT, Chi cục BVMT, Phòng TN - MT hay các bộ phận chuyên môn về tài nguyên - môi trường thuộc các cơ quan quản lý khác.
- Nghiên cứu viên ở các cơ quan nghiên cứu, chuyển giao KHCN như các viện, trung tâm về tài nguyên và môi trường thuộc hệ thống Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam hay các Hiệp hội, các đại học; các trung tâm tư vấn, chuyển giao công nghệ thuộc các sở KH và CN.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc trình độ tương đương đã qua kì thi hoặc xét tuyển của trường.

Thời Lượng

4 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Khoa Học Môi Trường


- Kiến thức cơ sở ngành
+ Thổ nhưỡng
+ Đa dạng sinh học
+ Cơ sở khoa học môi trường
+ Hóa học môi trường
+ Mô hình hóa môi trường
+ Vi sinh vật đại cương
+ Tài nguyên khí hậu
+ Ô nhiễm môi trường
- Kiến thức ngành
+ Công nghệ môi trường
+ Quản lý môi trường
+ Luật và chính sách môi trường
+ Quy hoạch môi trường
+ Kỹ thuật xử lý nước thải và chất thải rắn
+ Đánh giá tác động môi trường
+ Kinh tế môi trường

Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên - TUAF
Mỏ Bạch, Xã Quyết Thắng, Thái Nguyên
Người liên hệ: Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên
Điện thoại: (84)2803564938
Website: http://tuaf.edu.vn - Email: dhnl@tuaf.edu.vn
Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên (Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry - TUAF) được thành lập năm 1970, hiện nay là một đơn vị thành viên của Đại học Thái Nguyên. Trải qua 43 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên trở thành trung tâm đào tạo và chuyển giao khoa học - công nghệ về nông, lâm nghiệp, quản lý tài nguyên và môi trường cho các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc Việt Nam. Trong quá trình phát triển, Nhà trường đã mở rộng quan hệ hợp tác về khoa học và đào tạo với 65 tổ chức và các trường đại học tiên tiến trên thế giới. Sứ mạng của Trường là đào tạo cán bộ có trình độ đại học và sau đại học, nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ về lĩnh vực nông lâm nghiệp, phát triển nông thôn và quản lý tài nguyên môi trường, phục vụ phát triển kinh tế xã hội các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc Việt Nam. Mục tiêu phát triển của Nhà trường trong giai đoạn tới là đào tạo đội ngũ cán bô kỹ thuật nông lâm nghiệp, quản lý tài nguyên môi trường và phát triển nông thôn trình độ cao có phẩm chất, đạo đức, có kiến thức và năng lực thực hành, có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu phục vụ phát triển kinh tế xã hội các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản