Ngành Quản Lý Tài Nguyên Rừng

Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên - TUAF

Mỏ Bạch, Xã Quyết Thắng, Thái Nguyên

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Quản Lý Tài Nguyên Rừng

Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên tuyển sinh đại học ngành quản lý tài nguyên rừng nhằm bổ sung các kiến thức về ngành, đào tạo những cử nhân quản lý tài nguyên rừng có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn cao đáp ứng nhu cầu của xã hội. Sau khi tốt nghiệp có thể làm việc trong các lĩnh vực sau: Các cơ quan sự nghiệp nhà nước (Sở, Chi cục kiểm lâm, các Vườn Quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, Hạt kiểm lâm, trạm kiểm lâm, Cảnh sát môi trường…). Các trường và Viện, Trạm nghiên cứu, các cán bộ nguồn tại địa phương (UBND tỉnh, huyện, xã), các chương trình dự án phát triển nông thôn và bảo tồn đa dạng sinh học.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc trình độ tương đương đã qua kì thi hoặc xét tuyển của trường.

Thời Lượng

4 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Quản Lý Tài Nguyên Rừng


- Đo đạc
- Khí tượng nông nghiệp
- Khoa học gỗ
- Lâm nghiệp xã hội đại cương
- Thực vật học (Phân loại thực vật)
- Phương pháp thí nghiệm
- Sinh thái rừng
- Nguyên lý bảo tồn
- Khai thác lâm sản
- Đa dạng sinh học
- Khoa học tài nguyên thiên nhiên
- Tiếng la tinh
- Bệnh cây lâm nghiệp
- Cây rừng
- Côn trùng lâm nghiệp
- Động vật rừng
- Quản lý bảo vệ các loại rừng
- Kỹ thuật lâm sinh
- Nghiệp vụ hành chính kiểm lâm

Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên - TUAF
Mỏ Bạch, Xã Quyết Thắng, Thái Nguyên
Người liên hệ: Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên
Điện thoại: (84)2803564938
Website: http://tuaf.edu.vn - Email: dhnl@tuaf.edu.vn
Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên (Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry - TUAF) được thành lập năm 1970, hiện nay là một đơn vị thành viên của Đại học Thái Nguyên. Trải qua 43 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên trở thành trung tâm đào tạo và chuyển giao khoa học - công nghệ về nông, lâm nghiệp, quản lý tài nguyên và môi trường cho các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc Việt Nam. Trong quá trình phát triển, Nhà trường đã mở rộng quan hệ hợp tác về khoa học và đào tạo với 65 tổ chức và các trường đại học tiên tiến trên thế giới. Sứ mạng của Trường là đào tạo cán bộ có trình độ đại học và sau đại học, nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ về lĩnh vực nông lâm nghiệp, phát triển nông thôn và quản lý tài nguyên môi trường, phục vụ phát triển kinh tế xã hội các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc Việt Nam. Mục tiêu phát triển của Nhà trường trong giai đoạn tới là đào tạo đội ngũ cán bô kỹ thuật nông lâm nghiệp, quản lý tài nguyên môi trường và phát triển nông thôn trình độ cao có phẩm chất, đạo đức, có kiến thức và năng lực thực hành, có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu phục vụ phát triển kinh tế xã hội các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản