Ngành Khoa Học Quản Lý Nhà Nước - Hệ Đại Học

Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền - AJC

36 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Khoa Học Quản Lý Nhà Nước

Đào tạo trình độ đại học ngành Chính trị học, chuyên ngành Khoa học quản lý nhà nước. Sinh viên được xét cấp học bổng căn cứ vào thành tích học tập. Người học khi tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân Chính trị học và Giấy chứng nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị. Người học sau khi tốt nghiệp tham gia quản lý, tham mưu, giúp việc trong các cơ quan nhà nước; cơ quan, tổ chức của Đảng; trong các đơn vị sự nghiệp, các đơn vị kinh tế và các lĩnh vực xã hội; giảng dạy khoa học quản lý nhà nước ở các trường đại học, cao đẳng và trường chính trị các tỉnh, thành.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của trường.

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Khoa Học Quản Lý Nhà Nước


- Khoa học quản lý
- Tâm lý học lãnh đạo, quản lý
- Nghệ thuật phát biểu miệng
- Quan hệ công chúng và truyền thông đại chúng trong quản lý xã hội
- Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị
- Lịch sử xây dựng chính quyền nhà nước Việt Nam
- Chính trị với quản lý xã hội
- Nguyên lý quản lý của Nhà nước
- Lý luận chung về pháp luật
- Các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam
- Quản lý nhà nước của cơ quan quyền lực nhà nước
- Quản lý hành chính nhà nước
- Quản lý nhà nước của cơ quan tư pháp
- Giao tiếp trong quản lý xã hội
- Quản lý nhà nước về kinh tế
- Quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường
- Quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo

Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền - AJC
36 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền
Điện thoại: 840437546963
Website: http://ajc.edu.vn/ - Email: website.ajc@gmail.com
Học viện Báo chí và Tuyên truyền (thuộc Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh) được thành lập ngày 16-01-1962 theo Nghị quyết số 36 NQ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa III, trên cơ sở hợp nhất 3 trường. Trường Nguyễn Ái Quốc II, Trường Tuyên huấn và Trường Đại học Nhân dân, Ngày 16 tháng 01 hàng năm là ngày kỷ niệm thành lập Trường. Là một trường của Đảng với nhiệm vụ đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ tuyên giáo ở Trung ương và địa phương từ trình độ sơ cấp trở lên về lý luận và nghiệp vụ, đến nay Học viện trở thành một trung tâm quốc gia lớn về đào tạo giảng viên lý luận Mác Lê Nin , tư tưởng Hồ Chí Minh, phóng viên, biên tập viên, cán bộ tuyên truyền, đội ngũ những người làm công tác tư tưởng văn hóa của đất nước. Trường đang mở rộng quan hệ quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học với các cơ sở đào tạo và nghiên cứu khoa học của các nước trong khu vực và thế giới nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học của Học viện theo đúng quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh.
Đồng bộ tài khoản