Ngành Lịch Sử (Hệ Đại Học)

Trường Đại Học Hồng Đức - HDU

Số 565 Quang Trung, Phường Đông Vệ , Thanh Hóa

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Lịch Sử

Đào tạo cử nhân đại học ngành Lịch sử theo định hướng nghề nghiệp Quản lý di tích, danh thắng có hệ thống lý luận, kỹ năng cơ bản, hiện đại, toàn diện, thiết thực và tương đối hoàn chỉnh ở bậc đại học về Lịch sử, về nghiệp vụ quản lý di tích, danh thắng. Người tốt nghiệp có thể làm việc trong các cơ quan nghiên cứu, các cơ quan văn hoá, quản lý di tích, danh thắng, giảng dạy lịch sử; có thể học sau đại học.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Lịch Sử


- Về kiến thức
+ Vận dụng được các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, xác suất thống kê, môi trường, các kiến thức cơ sở của khối ngành và ngành phục vụ cho nghiên cứu chuyên ngành Lịch sử;
+ Trình bày và giải thích được các bước đi, tiến trình lịch sử, các vấn đề lịch sử Việt Nam và thế giới;
+ Xác định được hệ thống lý luận về di tích, danh thắng, nghiệp vụ quản lý di tích, danh thắng.
- Về kĩ năng
+ Sử dụng được các phương pháp nghiên cứu khoa học lĩnh vực chuyên ngành (lịch sử), và các lĩnh vực lân cận;
+ Sử dụng tốt các kỹ năng trong quản lý di tích, danh thắng: lập hồ sơ di tích, sưu tầm, thẩm định di tích...
+ Lập kế hoạch quản lý về di tích, danh thắng: lập hồ sơ di tích, sưu tầm;
+ Làm việc nhóm, hợp tác trong việc nghiên cứu, quản lý.

Trường Đại Học Hồng Đức - HDU
Số 565 Quang Trung, Phường Đông Vệ , Thanh Hóa
Người liên hệ: Văn phòng tuyển sinh
Điện thoại: (037)3910222
Website: http://www.hdu.edu.vn -
Là trường đại học công lập đa ngành, Trường Đại học Hồng Đức không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý để hội nhập và phát triển. Tầm nhìn chiến lược đến năm 2020: Trường ĐHHĐ là địa chỉ tin cậy, có uy tín về đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ ở một số chuyên ngành thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, khoa học giáo dục, kỹ thuật công nghệ, nông - lâm - ngư nghiệp, quản lý kinh tế đạt ngang tầm với các trường đại học lớn, có uy tín trong nước.
Đồng bộ tài khoản