Ngành Nuôi Trồng Thủy Sản (Hệ Liên Thông Đại Học)

Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên - TUAF

Mỏ Bạch, Xã Quyết Thắng, Thái Nguyên

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Nuôi Trồng Thủy Sản

Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên tuyển sinh liên thông đại học ngành nuôi trồng thủy sản nhằm bổ sung các kiến thức về ngành, đào tạo những cử nhân nuôi trồng thủy sản có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn cao đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Đối Tượng Tham Gia

Theo chương trình tuyển sinh của trường.

Thời Lượng

18 tháng.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Nuôi Trồng Thủy Sản


- Kiến thức giáo dục đại cương
- Khoa học xã hội- nhân văn
- Tiếng Anh chuyên ngành nuôi trồng thủy sản
- Phương pháp tiếp cận khoa học
- Động vật học
- Ngư loại học
- Chọn giống thủy sản
- Miễn dịch học
- Sinh thái động-thực vật thủy sinh
- Đa dạng sinh học và quản lý nguồn lợi thủy sản
- Nội tiết học sinh sản cá
- Kỹ thuật nuôi thủy đặc sản nước ngọt
- Kỹ thuật chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản
- Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi động vật thân mềm
- Kỹ thuật sản xuất giống và nuôi động vật thân mềm
- Bệnh học thủy sản
- Chăn nuôi chuyên khoa
- Kinh tế nuôi thủy sản
- Luật và chính sách phát triển nghề cá
- Khuyến ngư
- Thực tập

Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên - TUAF
Mỏ Bạch, Xã Quyết Thắng, Thái Nguyên
Người liên hệ: Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên
Điện thoại: (84)2803564938
Website: http://tuaf.edu.vn - Email: dhnl@tuaf.edu.vn
Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên (Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry - TUAF) được thành lập năm 1970, hiện nay là một đơn vị thành viên của Đại học Thái Nguyên. Trải qua 43 năm xây dựng và phát triển, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên trở thành trung tâm đào tạo và chuyển giao khoa học - công nghệ về nông, lâm nghiệp, quản lý tài nguyên và môi trường cho các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc Việt Nam. Trong quá trình phát triển, Nhà trường đã mở rộng quan hệ hợp tác về khoa học và đào tạo với 65 tổ chức và các trường đại học tiên tiến trên thế giới. Sứ mạng của Trường là đào tạo cán bộ có trình độ đại học và sau đại học, nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ về lĩnh vực nông lâm nghiệp, phát triển nông thôn và quản lý tài nguyên môi trường, phục vụ phát triển kinh tế xã hội các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc Việt Nam. Mục tiêu phát triển của Nhà trường trong giai đoạn tới là đào tạo đội ngũ cán bô kỹ thuật nông lâm nghiệp, quản lý tài nguyên môi trường và phát triển nông thôn trình độ cao có phẩm chất, đạo đức, có kiến thức và năng lực thực hành, có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu phục vụ phát triển kinh tế xã hội các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc Việt Nam.
Đồng bộ tài khoản