Ngành Quản Trị Kinh Doanh - Hệ CĐ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành QTKD

Vận dụng kiến thức đã học vào việc xử lý các vấn đề liên quan đến pháp luật tại nơi làm việc và cộng đồng dân cư. Biết phân biệt tính hợp pháp, không hợp pháp của các hành vi biểu hiện trong đời sống, trong sản xuất kinh doanh. Có khả năng phán đoán, nhận định tình huống, khả năng xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch kinh doanh và khả năng ra quyết định để giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn kinh doanh. Có khả năng thực hiện các chức năng quản lý như: lập kế hoạch, tổ chức thực hiện kế hoạch, kiểm tra, đánh giá trong thực tiễn quản lý kinh doanh nói chung và cũng như quản trị các lĩnh vực hoạt động khác nhau của một tổ chức kinh doanh. Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán. Có khả năng cập nhật, xử lý, phân tích, đánh giá số liệu về các lĩnh vực quản trị, đề xuất, tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp, hoặc trực tiếp giải quyết các vấn đề có liên quan.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của bộ GD

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành QTKD


- Kiến thức chung: Nắm vững các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ.
- Kiến thức chuyên ngành: Có kiến thức nền tảng về kinh tế và kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành quản trị kinh doanh và các lĩnh vực quản trị khác như: quản trị doanh nghiệp, quản trị nguồn nhân lực, quản trị tài chính, quản trị Marketing, quản trị chiến lược, quản trị dự án đầu tư, quản trị chất lượng, ... nhằm giúp cho mọi hoạt động của doanh nghiệp đạt hiệu quả cao nhất, đặc biệt là trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Có kiến thức căn bản về hệ quản trị cơ sở dữ liệu và tổ chức dữ liệu quản trị. Nắm được phương thức hoạt động kinh doanh của các tổ chức kinh doanh hoạt động trong điều kiện cơ chế thị trường.

Trường CĐ Công Nghệ Và Kinh Tế Công Nghiệp - IETC
Trung Thành, Phổ Yên, Thái Nguyên
Người liên hệ: Trường CĐ Công Nghệ Và Kinh Tế Công Nghi
Điện thoại: 02803866183
Website: http://www.ietc.edu.vn - Email: cnktcn@gmail.com
Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp được Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định thành lập ngày 27 tháng 3 năm 2006 trên cơ sở Trường Trung học Xây lắp Điện. Là một trong số các trường Cao đẳng trực thuộc Bộ Công Thương đóng quân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, Trường là trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học trên địa bàn tỉnh, có nhiệm vụ đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài phục vụ cho tiến trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, trong xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu. Trong hơn 40 năm qua kể từ ngày thành lập, tập thể lãnh đạo và cán bộ công chức nhà trường đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ chiến lược, mang lại nhiều thay đổi tích cực, những kết quả đáng khích lệ trong các hoạt động đào tạo, NCKH, phát triển đội ngũ, phát triển cơ sở vật chất phục vụ dạy và học. Sứ mạng của Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Công nghiệp được xác định rõ ràng, phù hợp với chức năng và nguồn lực của nhà trường, nó gắn kết chặt chẽ với nhu cầu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước và được phổ biến công khai dưới nhiều hình thức. Các mục tiêu của nhà trường được qui định cụ thể, được định kỳ xem xét, điều chỉnh lại cho phù hợp với tình hình thực tế của trường trong từng năm học và được cụ thể hóa trong các văn bản kế hoạch chiến lược phát triển trung và dài hạn. Mục tiêu giáo dục của trường có sự thống nhất cao giữa các cấp Ủy Đảng, chính quyền và đoàn thể, và được tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, viên chức và sinh viên thông qua công tác tuyên truyền, sinh hoạt đầu khóa, các tài liệu giới thiệu về trường. Nhà trường có cơ cấu tổ chức được thực hiện theo đúng điều lệ trường Cao đẳng, được thể chế hóa bằng hệ thống văn bản, linh động trong hoạt động và phù hợp với thực tế.
  • » Xem thêm
    • Quy chế tổ chức và hoạt động được qui định rõ ràng tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát huy mối quan hệ giữa các đơn vị nhằm phục vụ mục tiêu chung. Đội ngũ cán bộ quản lý trong các đơn vị có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, năng động và sáng tạo trong công việc.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản