Quản Trị Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ - Hệ CĐN

Trường Cao Đẳng Lạc Việt - LVC

42 - 46 Phan Châu Trinh, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Doanh Nghiệp

Trường cao đẳng Lạc Việt thông báo tuyển sinh đào tạo ngành quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ nhằm đào tạo những học viên có phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn cao. Sau khi tốt nghiệp có thể:
- Làm việc tại các phòng ban trong các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, các tổ chức xã hội.
- Làm chuyên viên phụ trách hành chính và nhân sự, chuyên viên bán hàng và quản lý khách hàng, chuyên viên quản lý sản xuất, chuyên viên quản lý cung ứng, chuyên viên kinh doanh và tiếp thị, khởi nghiệp doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Đối Tượng Tham Gia

Tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương.

Thời Lượng

3 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Doanh Nghiệp


- Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Hiến pháp, Pháp luật của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; Đường lối phát triển kinh tế của Đảng, thành tựu và định hướng phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước;
- Kiến thức về Doanh nghiệp, Quản trị doanh nghiệp, pháp luật, kinh tế - xã hội trong việc thực hiện nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp.
- Kiến thức tin học, ngoại ngữ trong công tác quản trị.
- Xác định cơ cấu tổ chức bộ máy phù hợp với loại hình doanh nghiệp.
- Cập nhật các chính sách phát triển kinh tế xã hội và các chế độ liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp.
- Xác định các phương pháp quản trị phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp.

Trường Cao Đẳng Lạc Việt - LVC
42 - 46 Phan Châu Trinh, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Người liên hệ: Trường Cao Đẳng Lạc Việt
Điện thoại: (05113)553444 – 553445
Website: http://lvc.edu.vn -
Trường cao đẳng Lạc Việt được thành lập theo quyết định số 5996/QĐ - BGDĐT ngày 10 tháng 09 năm 2008 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo. Trường cao đẳng Lạc Việt chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của bộ giáo dục và đào tạo; Trường hoạt động theo điều lệ trường cao đẳng ban hành tại quyết định số 56/2003/QĐ-BGD&ĐT ngày 12/10/2003 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo. Với mục tiêu đào tạo của trường: Đào tạo trình độ cao đẳng hệ chính quy, áp dụng mô hình và phương pháp đào tạo tiên tiến, kết hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp nhằm đào tạo ra những cử nhân cao đẳng làm việc được ngay khi nhận việc tại các công ty, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước; đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong công cuộc phát triển của đất nước; Bồi dưỡng, đào tạo theo các chuyên đề nghiệp vụ CNTT, Du lịch, Kế toán... theo nhu cầu xã hội và theo định hướng phát triển kinh tế xã hội trong khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản