Sư Phạm Sinh - Hóa - Hệ Cao Đẳng

Trường Đại Học Hùng Vương - HVU

Phường Nông Trang, TP. Việt Trì, Phú Thọ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Sinh - Hóa

Chương trình giảng dạy ngành Sư Phạm Sinh - Hóa - Hệ Cao Đẳng của trường Đại Học Hùng Vương giúp sinh viên có đủ năng lực chuyên môn và nghiệp vụ đảm bảo những yêu cầu đổi mới mục tiêu, nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức dạy và học, kiểm tra đánh giá kết quả giáo dục/dạy học môn Sinh học, Hoá học ở trường THCS, đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục THCS về quy mô, chất lượng, hiệu quả, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; có tiềm lực để không ngừng hoàn thiện trình độ đào tạo ban đầu, vươn lên đáp ứng những yêu cầu mới.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của trường Đại Học Hùng Vương

Thời Lượng

Theo chương trình đào tạo của trường

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Sư Phạm Sinh - Hóa


- Kiến thức giáo dục đại cương
+ Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh
+ Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
+ Giáo dục thể chất
+ Giáo dục quốc phòng và an ninh
+ Tin học cơ sở
+ Tiếng Anh
+ Toán cao cấp B
+ Dân số - Môi trường - AIDS - Ma tuý
+ Sinh học tế bào
+ Lí sinh học
+ Một số môn đại cương khác
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
+ Hóa sinh học
+ Hình thái giải phẫu thực vật
+ Phân loại thực vật
+ Sinh lí học thực vật
+ Động vật học không xương sống
+ Động vật học có xương sống
+ Kĩ thuật di truyền
+ Nuôi cấy mô và tế bào thực vật
+ Nuôi cấy mô và tế bào động vật
+ Hóa học đại cương
+ Hóa học vô cơ
+ Cơ sở hóa học hữu cơ
+ Phương pháp dạy học hóa học
+ Một số môn học khác

Trường Đại Học Hùng Vương - HVU
Phường Nông Trang, TP. Việt Trì, Phú Thọ
Người liên hệ: Trường Đại học Hùng Vương
Điện thoại: 02103993369
Website: http://www.hvu.edu.vn - Email: info@hvu.edu.vn
Trường Đại học Hùng Vương thành lập ngày 29 tháng 04 năm 2003 theo Quyết định số 81/2003/QĐ - TTg của Thủ Tướng Chính phủ, trên cơ sở của Trường Cao đẳng Sư phạm Phú Thọ - có bề dày truyền thống hơn 45 năm.
Sứ mạng của Trường Đại học Hùng Vương: “Trường Đại học Hùng Vương là trường đại học đa ngành, đa cấp, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao; Một trung tâm nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ và khu vực ”.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản