Chỉ Số Đánh Giá Thực Hiện Công Việc Và Đánh Giá Năng Lực Nhân Sự

,

Giới Thiệu Khóa Học Chỉ Số Đánh Giá Thực Hiện Công Việc Và Đánh Giá Năng Lực Nhân Sự

Ðánh giá năng lực thực hiện công việc của nhân viên là một hoạt động quan trọng của quản trị nhân sự, giúp doanh nghiệp có cơ sở để hoạch định, tuyển chọn, đào tạo và phát triển nhân sự. Ðể đánh giá đúng năng lực thực hiện công việc của nhân viên, nhà quản trị cần phải hiểu được mục đích của việc đánh giá. Qua đó nâng cao khả năng thực hiện công việc và cung cấp những thông tin phản hồi cho nhân viên biết được mức độ thực hiện công việc, từ đó có biện pháp nâng cao và hoàn thiện hiệu năng công tác. Giúp doanh nghiệp có những dữ liệu cho biết khả năng thăng tiến của nhân viên. Nhờ sự đánh giá này doanh nghiệp có thể có cơ sở để hoạch định tài nguyên nhân sự, dự báo về nhân sự trong tương lai, từ đó có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân sự. Thông qua đánh giá năng lực thực hiện công việc và đánh giá năng lực nhân sự nhà quản trị có thể điều chỉnh việc bố trí sử dụng nhân viên cho phù hợp với công việc, phát hiện những tiềm năng còn ẩn giấu trong nhân viên giúp họ phát triển.

Đối Tượng Tham Gia

Dành cho các quản lý

Thời Lượng

Thời lượng học theo chương trình khóa học Chỉ Số Đánh Giá Thực Hiện Công Việc Và Đánh Giá Năng Lực Nhân Sự

Nội Dung Khóa Học Chỉ Số Đánh Giá Thực Hiện Công Việc Và Đánh Giá Năng Lực Nhân Sự


- Các khái niệm chính và ý nghĩa của việc quản lý hiệu quả công việc
- Thiết lập bản mô tả công việc, thẻ điểm cân bằng
+ Bài tập tình huống
- Tìm hiểu về KPI
- Các chỉ số KPI chính để đánh giá năng lực nhân viên
- Cách thiết lập mục tiêu và chỉ số kết quả công việc chính của cá nhân
+ Bài tập tình huống
- Tổ chức thực hiện đánh giá năng lực cá nhân
- Sử dụng kết quả đánh giá năng lực nhân sự trong thiết lập kế hoạch phát triển nguồn nhân sự, năng lực cá nhân
+ Bài tập tình huống


,
Người liên hệ:
Điện thoại:
Đồng bộ tài khoản