Nhận Thức Đánh Giá Viên Nội Bộ

,

Giới Thiệu Khóa Học Nhận Thức Đánh Giá Viên Nội Bộ

Hàng năm doanh nghiệp cần thực hiện tự đánh giá (đánh giá nội bộ) ít nhất 02 lần. Dữ liệu của đánh giá nội bộ là đầu vào cho cuộc họp xem xét của lãnh đạo nhằm giải quyết mọi vấn đề của doanh nghiệp trong năm. Chuyên gia của viện có chứng chỉ đánh giá trưởng quốc tế (LA). Hiện đang là các chuyên gia đánh giá của các tổ chức DNV, BVC, SGS, BSI. MQI đã thực hiện đào tạo nhận thức và đánh giá nội bộ cho nhiều doanh nghiệp. Tạo điều kiện cho doanh nghiệp điều chỉnh kịp thời những khiếm khuyết, thực hiện cải tiến, sáng tạo và đổi mới liên tục. Chương trình tạo nhận thức ngọn nguồn về chất lượng để công tác quản lý trong doanh nghiệp ngày càng đạt hiệu quả cao hơn.

Đối Tượng Tham Gia

- Khóa học này dành cho cấp quản lý phó phòng và các thành phần cốt lõi ( Core team)
- Những người điều hành chịu trách nhiệm trong việc thực hiện đánh giá chất lượng nội bộ đối với các hệ thống chất lượng của công ty
- Các đánh giá viên tương lai tham gia vào các hoạt động đánh giá nội bộ trong Doanh nghiệp
- Các cán bộ chịu trách nhiệm chính cho việc thiết lập các hệ thống chất lượng

Thời Lượng

8 Buổi

Nội Dung Khóa Học Nhận Thức Đánh Giá Viên Nội Bộ


- Bốn triết lý và 8 nguyên tắc ( nguồn lực) của quản lý hệ thống
- Bài tập nhận thức tại
- Vận dụng PDCA vào các điều khoản ISO 9001: 2008
- Phân tích và áp dụng các điều khoản ISO 9001: 2008
- Hướng dẫn biên soạn các quy trình, bản mô tả, hướng dẫn công việc theo ISO 9001: 2008. Áp dụng SPC để cải tiến liên tục.
- Thuật ngữ, định nghĩa và các nguyên tắc đánh giá hệ thống quản lý chất lượng
- Bài tập đánh giá nội bô tại lớp 90 phút
- Nhận biết, khắc phục khi thực hiện đánh giá. Năng lực của đánh giá viên
- 5 Giai đoạn của quá trình đánh giá. Viết báo cáo về sự không phù hợp, trao Certificate (VT.TS. Bùi Bình Thế)


,
Người liên hệ:
Điện thoại:
Đồng bộ tài khoản