Nghiệp Vụ Tiền Lương Trong Doanh nghiệp

,

Giới Thiệu Khóa Học Nghiệp Vụ Tiền Lương Trong Doanh nghiệp

Sau khi hoàn thành khóa học Nghiệp Vụ Tiền Lương Trong Doanh nghiệp các học viên sẽ:
- Hiểu chính sách tiền lương NN
- Hiểu rõ công tác quản trị tiền lương trong các loại hình DN
- Có kỹ năng phân tích đánh giá về chính sách lương
- Có kỹ năng thực hiện các nghiệp vụ về tiền lương

Đối Tượng Tham Gia

- Cán bộ kế toán tiền lương
- Các nhà quản lý có nhu cầu tìm hiểu để xây dựng một hệ thống tiền lương hiệu quả tại doanh nghiệp
- Các đối tượng quan tâm khác

Thời Lượng

6 Buổi

Nội Dung Khóa Học Nghiệp Vụ Tiền Lương Trong Doanh nghiệp


- Tổng quan chung về tiền lương
- Vai trò định mức lao động trong công tác QTTL
- Các phương pháp hình thành quỹ lương
- Các hình thức trả lương
- Xây dựng hệ thống tiền lương theo công việc và thời gian


,
Người liên hệ:
Điện thoại:
Đồng bộ tài khoản