Giáo Dục Chính Trị

Trường Đại Học Đồng Tháp - DTHU

Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Giáo Dục Chính Trị

Mục tiêu đào tạo sinh viên có kỹ năng:
- Thực hiện hoạt động giảng dạy từ giai đoạn chuẩn bị đến giai đoạn triển khai và đánh giá kết quả;
- Có khả năng triển khai các phương pháp dạy học theo hướng tích cực hóa người học;
- Thực hiện giờ giảng lý thuyết và thảo luận đối với môn Giáo dục công dân và các môn Lý luận chính trị theo chuẩn mực sư phạm;
- Phân tích và đánh giá được đặc điểm tâm lý nhận thức của người học để có thể lựa chọn phương pháp giảng dạy hiệu quả và xử lý tối ưu các tình huống sư phạm;
- Triển khai thực hiện được các hoạt động nghiên cứu khoa học giáo dục và các vấn đề xã hội;
- Thực hiện được các trường hợp khác nhau của hoạt động giao tiếp sư phạm và ứng xử xã hội;
- Có năng lực tư duy khoa học, độc lập, sáng tạo trong hoạt động nghề nghiệp.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên theo học chuyên ngành Giáo dục Chính trị.

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Giáo Dục Chính Trị


Sinh viên nắm được nội dung chương trình học về:
- Có hiểu biết chuyên sâu về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam;
- Có hiểu biết cơ bản về các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với chuyên ngành Giáo dục chính trị và thực tiễn hiện nay;
- Hiểu biết về phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân, các môn Lý luận chính trị cũng như các nguyên tắc và kỹ thuật thực hiện từng phương pháp;
- Có những hiểu biết cơ bản về khoa học giáo dục và tâm lý giáo dục để có thể vận dụng vào hoạt động dạy học;
- Có hiểu biết căn bản về phương pháp và cách thức tiến hành nghiên cứu các vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục hoặc các vấn đề xã hội;
- Có hiểu biết căn bản về các vấn đề xây dựng chương trình môn học, khóa học;
- Hiểu biết về công tác tổ chức, quản lý và đào tạo trong nhà trường hiện nay;
- Có khả năng sử dụng tiếng Anh trong công việc, học tập và nghiên cứu (350 điểm TOEIC).
- Có khả năng sử dụng tin học trong công việc, học tập và nghiên cứu (trình độ B).

Trường Đại Học Đồng Tháp - DTHU
Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
Người liên hệ: Trường ĐH Đồng Tháp
Điện thoại: 0673881518
Website: http://dthu.edu.vn - Email: dhdt@dthu.edu.vn

Trường Đại học Đồng Tháp được thành lập ngày 10/01/2003 theo Quyết định số 08/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5830/VPCP-KGVX ngày 04 tháng 09 năm 2008 về việc đổi tên Trường Đại học Sư phạm Đồng Tháp thành Trường Đại học Đồng Tháp, với chức năng, nhiệm vụ: - Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học – kỹ thuật có trình độ đại học và sau đại học cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước; - Đào tạo giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông các cấp học cho tỉnh Đồng Tháp và vùng Đồng bằng sông Cửu Long; - Bồi dưỡng và đào tạo lại chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục; - Nghiên cứu khoa học, triển khai áp dụng tiến bộ khoa học phục vụ phát triển kinh tế – xã hội; Nhà trường đã tiến hành xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo chuẩn ISO 9001:2008, và đã được Trung tâm chứng nhận phù hợp - QUACERT cấp chứng nhận, có giá trị từ ngày 05/8/2011.


ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản