Quản Lý Giáo Dục

Trường Đại Học Đồng Tháp - DTHU

Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Quản Lý Giáo Dục

Đào tạo cử nhân có:
- kỹ năng sử dụng hệ điều hành để thao tác trên máy tính điện tử; soạn thảo và lưu trữ các văn bản phục vụ công tác văn phòng; để tính toán khoa học.
- Kỹ năng vận dụng các kiến thức của lý luận dạy học, giáo dục và quản lý vào phân tích chương trình các bậc học, ngành học, các họat động giáo dục, đánh giá và quản lý quá trình dạy học và họat động giáo dục ở nhà trường, ở các môn học… trong sự đổi mới giáo dục hiện nay.
- Có lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, nắm vững và chấp hành nghiêm túc đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục.
- Có ý thức tu dưỡng và rèn luyện nhân cách của người cán bộ quản lý giáo dục. Tổ chức lao động khoa học của người quản lý.
- Tích cực xây dựng nền Giáo dục tiên tiến, nâng cao chất lượng giáo dục.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên theo học chuyên ngành Quản Lý Giáo Dục.

Thời Lượng

4 năm.

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Quản Lý Giáo Dục


Nội dung đào tạo cử nhân:
- Có hiểu biết về các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh. Có kiến thức cơ bản của khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với ngành QLGD (Tâm lý học, ngôn ngữ học), có sức khỏe đáp ứng yêu cầu công tác.
- Có trình độ tiếng Anh tương đương 350 điểm TOEIC, có khả năng đọc tài liệu Tiêng Anh.
- Có trình độ tin học tương đương trình độ B, sử dụng tốt phần mềm chuyên ngành quản lý giáo dục:
- Có kiến thức Giáo dục học: Tư tưởng giáo dục tiêu biểu, Lý luận giáo dục, lý luận dạy học, dạy học hiện đại.Chiến lược phát triển giáo dục và các giải pháp phát triển giáo dục hiện nay.
- Có hiểu biết về hệ thống giáo dục quốc dân và bộ máy quản lý giáo dục. Kinh tế học GD; xã hội học GD, điều khiển học và lý thuyết hệ thống quản lý giáo dục.
- Có kiến thức về quản lý và quản lý giáo dục, cơ sở pháp lý trong giáo dục và quản lý giáo dục: Văn bản qui phạm pháp luật về giáo dục; cụ thể hóa một số cơ sở pháp lý QLGD.
- Có hiểu biết về kiểm tra và thanh tra trong ngành giáo dục, đo lường và đánh giá trong giáo dục theo hướng chuẩn hóa, kiểm định chất lượng. Hệ thống thông tin trong quản lý giáo dục

Trường Đại Học Đồng Tháp - DTHU
Số 783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
Người liên hệ: Trường ĐH Đồng Tháp
Điện thoại: 0673881518
Website: http://dthu.edu.vn - Email: dhdt@dthu.edu.vn

Trường Đại học Đồng Tháp được thành lập ngày 10/01/2003 theo Quyết định số 08/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 5830/VPCP-KGVX ngày 04 tháng 09 năm 2008 về việc đổi tên Trường Đại học Sư phạm Đồng Tháp thành Trường Đại học Đồng Tháp, với chức năng, nhiệm vụ: - Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ khoa học – kỹ thuật có trình độ đại học và sau đại học cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước; - Đào tạo giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông các cấp học cho tỉnh Đồng Tháp và vùng Đồng bằng sông Cửu Long; - Bồi dưỡng và đào tạo lại chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục; - Nghiên cứu khoa học, triển khai áp dụng tiến bộ khoa học phục vụ phát triển kinh tế – xã hội; Nhà trường đã tiến hành xây dựng hệ thống quản lý chất lượng theo chuẩn ISO 9001:2008, và đã được Trung tâm chứng nhận phù hợp - QUACERT cấp chứng nhận, có giá trị từ ngày 05/8/2011.


ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản