Ngôn Ngữ Anh

Đại học Yersin Đà Lạt

Số 01,Tôn Thất Tùng, P.8, Quận Đà Lạt,

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngôn Ngữ Anh

Đào tạo cử nhân Ngôn ngữ Anh có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong nghề nghiệp và sức khỏe tốt để có thể làm việc có hiệu quả trong nhiều lĩnh vực chuyên môn có sử dụng tiếng Anh, đáp ứng được yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế.Mục tiêu cụ thể
- Rèn luyện và phát triển các kỹ năng sử dụng tiếng Anh thông thạo trong các tình huống giao tiếp xã hội và chuyên môn thông thường; cung cấp cho sinh viên kiến thức, nền tảng ngôn ngữ học, văn hóa, xã hội và văn học Anh-Mỹ.
- Bảo đảm cho sinh viên đạt được trình độ nghiệp vụ đủ để hoạt động và công tác có hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn như văn phòng, kinh doanh, giảng dạy, biên-phiên dịch, và các lĩnh vực hoạt động khác có sử dụng Tiếng Anh.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển học sinh tốt nghiệp THPT, THBT… căn cứ quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngôn Ngữ Anh


- Kiến thức đại cương, cơ sở ngành
+ Nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin 1
+ Giáo dục thể chất
+ Listening-Speaking
+ English Pronunciation Practice
+ Tin học căn bản
+ Tiếng Việt
+ Pháp luật đại cương
+ Giao tiếp xuyên văn hoá
+ Dẫn luận ngôn ngữ học
+ Ngôn ngữ học xã hội
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh
+ Và một số môn đại cương khác
- Kiến thức chuyên ngành
+ English In the World
+ Translation Theory
+ Ngôn ngữ học đối chiếu
+ Tiếng Nhật
+ Vietnamese-English Translation
+ Academic Reading
+ Academic Writing
+ English Literature
+ Phonology & Morphology
+ Business English
+ Tourism English
+ Advanced English-Vietnamese Interpretation
+ Advanced Vietnamse-English Interpretation
+ Office Skills Cours
+ Và một số môn chuyên ngành khác

Đại học Yersin Đà Lạt
Số 01,Tôn Thất Tùng, P.8, Quận Đà Lạt,
Người liên hệ: Bùi Thanh Sơn
Điện thoại: 0909.720.360
Website: http://www.yersin.edu.vn/ - Email: buithanhson@yersin.edu.vn

 Trường Đại học Yersin Đà Lạt được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 175/2004/QĐ.TTg ngày 01 tháng 10 năm 2004. Mục tiêu chung của Trường là đào tạo Kiến trúc sư, cử nhân các ngành Kinh tế, Khoa học kỹ thuật công nghệ và một số ngành Khoa học xã hội và nhân văn khác, góp phần đáp ứng nhu cầu nhân lực có trình độ cao cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng, Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ. Sứ mạng và mục tiêu của nhà trường là vấn đề có ý nghĩa chiến lược quyết định đối với sự ra đời và quá trình xây dựng, phát triển của nhà trường. Vì vậy vấn đề này được những Người sáng lập và Ban Lãnh đạo trường Đại học Yersin Đà Lạt quan tâm, cân nhắc và xác định một cách thận trọng phù hợp với từng giai đoạn phát triển của nhà trường. Sứ mạng và mục tiêu của trường Đại học Yersin Đà Lạt là định hướng để cán bộ, giảng viên và nhân viên nhà trường phấn đấu không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Lâm Đồng, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhà trường chú trọng xây dựng các chương trình mục tiêu trung và dài hạn nhằm từng bước xây dựng nguồn lực để thực hiện được sứ mạng của mình. Cùng với các trường đại học trong cả nước, trường Đại học Yersin Đà Lạt tích cực tham gia vào tiến trình hội nhập với các nước trong khu vực và quốc tế.

Đồng bộ tài khoản