Quản Trị Doanh Nghiệp Thương Mại - Hệ CĐ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo QTDN Thương Mại

Đào tạo cử nhân chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp thương mại có năng lực chuyên môn cao, có phẩm chất chính trị tốt, có nhận thức cao về đạo đức nghề nghiệp. Chương trình trang bị cho sinh viên những kiến thức về lý thuyết và thực tế về các lĩnh vực chuyên môn của quản trị doanh nghiệp thương mại. Ngoài ra, chương trình còn trang bị cho sinh viên kiến thức kinh doanh cơ bản trong nền kinh tế thị trường trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay. Chương trình sẽ tạo dựng những nền tảng cho sự thành công và phát triển nghề nghiệp trong tương lai cho người học. Chương trình còn hướng đến khả năng tự nghiên cứu của sinh viên để người đọc có thể hành nghề một cách độc lập. Cơ hội nghề nghiệp: Cử nhân Quản trị Doanh nghiệp thương mại có thể làm việc ở các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Đối Tượng Tham Gia

Tốt nghiệp trung học phổ thông (tương đương) hoặc trung cấp nghề

Thời Lượng

3 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo QTDN Thương Mại


- Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin
- Toán cao cấp
- Anh văn 1
- Tin học đại cương
- Kinh tế vi mô
- Kinh tế vĩ mô
- Xã hội học
- Pháp luật đại cương
- Giáo dục thể chất 1
- Tư tưởng Hồ Chí Minh
- Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
- Anh văn 2
- Giáo dục quốc phòng
- Pháp luật kinh tế
- Quản trị học
- Toán kinh tế
- Nguyên lý kế toán
- Tài chính tiền tệ
- Xác suất thống kê
- Kinh tế quốc tế
- Giáo dục thể chất 2
- Anh văn 3
- Soạn thảo văn bản
- Kế toán quản trị
- Marketing căn bản
- Quản lý chất lượng
- Quản trị doanh nghiệp thương mại
- Phân tích hoạt động kinh doanh
- Thuế
- Giáo dục thể chất 3
- Anh văn 4
- Tin học ứng dụng trong kinh doanh
- Hệ thống thông tin quản lý
- Thống kê kinh doanh
- Tâm lý học quản trị
- Kinh tế thương mại
- Quản trị lực lượng bán hàng
- Tài chính doanh nghiệp thương mại
- Nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu
- Anh văn chuyên ngành
- Marketing thương mại
- Quản trị quan hệ khách hàng
- Kế toán doanh nghiệp thương mại
- Tín dụng và thanh toán quốc tế
- Lập dự án kinh doanh
- Thị trường chứng khoán
- Quản trị chuỗi cung ứng
- Thực tập tốt nghiệp
- Kiến thức cơ sở,gồm:
+ Kinh tế thương mại
+ Quản trị học
- Kiến thức chuyên ngành, gồm:
+ Quản trị doanh nghiệp thương mại
+ Quản trị lực lượng bán

Phân Hiệu Đại Học Đà Nẵng Tại Kon Tum
704 Phan Đình Phùng, Kon Tum
Người liên hệ: Đại Học Đà Nẵng Tại Kon Tum
Điện thoại: 0603913029
Website: http://www.kontum.udn.vn - Email: kontum@ud.edu.vn
Ngày 14 tháng 2 năm 2007, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum chính thức được thành lập và trở thành thành viên thứ 7 của Đại học Đà Nẵng. Trong những ngày đầu mới thành lập, Phân hiệu phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức. Cơ sở vật chất chủ yếu là các căn nhà cũ bao gồm: Cơ sở 1, nhận bàn giao từ Trường Cao đẳng Kinh tế - kỹ thuật Kon Tum; Cơ sở 2, nhận bàn giao từ trường trung học nội trú tỉnh Kon Tum. Nhìn chung cả 2 cơ sở đều đã xuống cấp nặng nề, cần kịp thời sửa chữa, cải tạo và xây dựng bổ sung mới có thể đáp ứng nhu cầu giảng dạy trước mắt. Đặc biệt là đội ngũ nhân lực ban đầu rất mỏng với 3 giảng viên và 3 nhân viên văn phòng. Tháng 9 năm 2007, Ban tuyển sinh Đại học Đà Nẵng đã tiến hành tuyển sinh và tổ chức Lễ khai giảng khóa đầu tiên với gần 300 sinh viên hệ Chính quy, 100 sinh viên cử tuyển và hơn 100 sinh viên hệ VLVH cho các lớp Quản trị Kinh doanh, Tài chính- Ngân hàng, Kinh tế phát triển, Sư phạm Toán, Sư phạm Tiểu học và Điện kỹ thuật. Cũng trong năm học 2007- 2008, Phân hiệu đã tuyển dụng thêm cán bộ quản lý và giảng viên, nâng số lượng CBGV của nhà trường lên 25 người trong đó 10 giảng viên trẻ, tốt nghiệp loại khá, giỏi từ các trường thành viên của Đại học Đà Nẵng.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản