Tài Chính Ngân Hàng (Hệ Cao Đẳng)

Trường Đại Học Hải Dương

Giữa số 1002 và 1004 , đại lộ Lê Thanh Nghị, Quận Hải Dương, Hải Dương

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Tài Chính Ngân Hàng

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại bộ phận tài chính trong các công ty sản xuất kinh doanh hay đảm nhận nhiều vị trí công tác khác nhau trong ngân hàng như cán bộ tín dụng, nhân viên kế toán, kế toán viên phòng thanh toán quốc tế, nhân viên kinh doanh ngoại tệ. Một số khác có thể trở thành cán bộ nghiên cứu, hoạch định chính sách, cán bộ giảng dạy tại các cơ quan nghiên cứu, các cơ quan nhà nước, các cơ sở đào tạo hoặc tác nghiệp kinh doanh trong các doanh nghiệp, các định chế tài chính ngân hàng và phi ngân hàng, nhất là trong lĩnh vực mới ở Việt Nam hiện nay như công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm và quỹ đầu tư. Sau khi tốt nghiệp nếu có nguyện vọng sinh viên được tham gia thi tuyển liên thông ở các trường đại học trong cả nước để học tiếp ở trình độ Đại học đối với ngành Tài chính - Ngân hàng hoặc các ngành kinh tế khác.

Đối Tượng Tham Gia

Học sinh tốt nghiệp THPT và có điểm thi Đại học, Cao đẳng trên điểm sàn của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

Thời Lượng

3 Năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Tài Chính Ngân Hàng


- Về kiến thức:
+ Nắm vững những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
+ Có kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội và Tài chính - Tiền tệ.
+ Có khả năng nghiên cứu đề xuất các chính sách, chế độ về lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng.
+ Có kiến thức về lý luận và thực tiễn quản lý ngành Tài chính - Ngân hàng trong điều kiện hội nhập kinh tế Quốc tế.
+ Lập được chứng từ, kiểm tra, phân loại, xử lý được chứng từ về Tài chính - Ngân hàng, có năng lực tự bổ sung kiến thức theo yêu cầu công việc cụ thể được giao, có khả năng nghiên cứu và học tập ở cấp bậc cao hơn.
- Về kỹ năng:
+ Nắm vững kiến thức về luật pháp trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng.
+ Nắm vững kiến thức về tiền tệ ngân hàng và các kiến thức chuyên ngành như: Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, quản trị ngân hàng thương mại, đầu tư, kinh doanh chứng khoán, phân tích và thẩm định các dự án đầu tư tài chính thuộc các nguồn vốn ODA, FDI, FII, tài chính Quốc tế.
+ Nắm vững kiến thức về hoạt động trung gian tài chính, thị trường tài chính trong nước và Quốc tế.
+ Nắm vững kiến thức về hoạt động thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại hối trong hoạt động ngân hàng.
+ Nắm vững kiến thức về sản phẩm, marketing và quản trị hoạt động ngân hàng, kiến thức về các tổ chức tín dụng khác ngoài ngân hàng thương mại.
+ Có kỹ năng thực hiện các công việc cơ bản về kế toán tài chính, phân tích và lập kế hoạch tài chính; tổ chức thống kê hoạt động kinh doanh, thực hiện các quy định về thuế trong các hoạt động kinh doanh.
+ Có kỹ năng tự tìm hiểu và chủ động tuân thủ các quy định luật pháp trong lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng cho công việc.
+ Có kỹ năng thực hiện nghiệp vụ tín dụng ngân hàng cho các đối tượng khách hàng phù hợp với các quy định, quy trình nghiệp vụ.
+ Thực hiện các nghiệp vụ trong hoạt động của các ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm và quỹ đầu tư như: Nghiệp vụ tín dụng, nghiệp vụ kế toán, nghiệp vụ giao dịch với khách hàng, nghiệp vụ huy động vốn...

Trường Đại Học Hải Dương
Giữa số 1002 và 1004 , đại lộ Lê Thanh Nghị, Quận Hải Dương, Hải Dương
Người liên hệ: Trường Đại Học Hải Dương
Điện thoại: (0320)3866258
Website: http://www.uhd.edu.vn -
Trường Đại học Hải Dương (Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Hải Dương) là Trường công lập trực thuộc UBND tỉnh Hải Dương, được thành lập ngày 26 tháng 07 năm 2011 trên cơ sở nâng cấp từ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Hải Dương và được đổi tên theo Quyết định số 378/QĐ-TTg ngày 01 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ. Với truyền thống 52 năm xây dựng và trưởng thành (trên cơ sở hợp nhất, sáp nhập các cơ sở đào tạo từ các ngành: Tài chính, Kế hoạch, Thương nghiệp, Lao động và Lương thực). Nhà trường có uy tín và thế mạnh đào tạo chuyên nghiệp và dạy nghề theo các bậc: Sơ cấp, Trung cấp, Cao đẳng và Đại học theo các khối ngành kinh tế - kỹ thuật - xã hội. Với phương châm “Đào tạo đạt chất lượng gắn liền với tiết kiệm chi phí cho người học”, bằng nhiều giải pháp khả thi, chất lượng đào tạo của Nhà trường ngày càng được nâng cao, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của xã hội. Hiện Nhà trường luôn năng động, sáng tạo và đổi mới, chủ động vượt qua rất nhiều khó khăn, thách thức: Tích cực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại; làm tốt công tác sinh viên, học sinh; thực hiện các cơ chế thu hút, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ đội ngũ cán bộ, giảng viên; đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo theo hướng tiên tiến, hiện đại; không ngừng nghiên cứu khoa học, mở và đào tạo các ngành bậc đại học, cao đẳng mới gắn với nhu cầu bức xúc của xã hội; phối hợp, trao đổi kinh nghiệm quản lý và đào tạo với các trường đại học có uy tín ở trong và ngoài nước để xây dựng và đào tạo phù hợp cơ chế thị trường và hội nhập Quốc tế.
Đồng bộ tài khoản