Văn Thư Lưu Trữ (Bậc Đại Học)

Trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội - NV

Số 36 đường Xuân La, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Văn Thư Lưu Trữ (Bậc Đại Học)

Là một trong những ngành chính của Trường. Sinh viên tốt nghiệp ngành Văn thư lưu trữ có năng lực làm việc tại văn phòng các cơ quan từ trung ương đến địa phương, doanh nghiệp, trường học và các tổ chức có liên quan, các tổ chức, doanh nghiệp, trường học. Ngoài ra sinh viên còn có cơ hội làm việc trong các Trung tâm lưu trữ quốc gia; Trung tâm lưu trữ các tỉnh, thành phố; lưu trữ các quận, huyện hoặc làm công việc khác có liên quan đến lĩnh vực hành chính văn phòng.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên theo học chuyên ngành Văn thư lưu trữ.

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Văn Thư Lưu Trữ (Bậc Đại Học)


Đào tạo sinh viên có kiến thức, kỹ năng tổ chức, hướng dẫn và thực hiện các hoạt động nghiệp vụ văn thư lưu trữ, như: soạn thảo ban hành và quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, quản lý, sử dụng con dấu, phân loại tài liệu, xác định giá trị tài liệu, thu thập bổ sung, chỉnh lý, bảo quản và tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ.

Trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội - NV
Số 36 đường Xuân La, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội
Người liên hệ: Văn phòng đào tạo
Điện thoại: (04)37533659
Website: http://www.truongnoivu.edu.vn -
Đội ngũ cán bộ, công chức (cán bộ) là một bộ phận quan trọng của nền hành chính nhà nước. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất tốt, chuyên môn vững vàng đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính nhà nước trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, tuy có những nhiệm vụ cụ thể khác nhau trong các thời kỳ, song tập thể nhà trường luôn đoàn kết, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, bám sát nhiệm vụ cơ quan cấp trên giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ và không ngừng đổi mới phát triển. Trường đã tự khẳng định được vị thế của mình trước yêu cầu của ngành và nhu cầu của xã hội. Đã đào tạo, bồi dưỡng hàng ngàn cán bộ cung cấp cho ngành nội vụ và cho xã hội. Các thế hệ sinh viên, học sinh tốt nghiệp ra Trường không ngừng trưởng thành và phát triển.
Đồng bộ tài khoản