Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế

Đào tạo cử nhân ngành Hệ thống thông tin quản lý có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm với xã hội, nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh, có kiến thức chuyên sâu, cập nhật về hệ thống thông tin, có khả năng nghiên cứu tự bổ sung kiến thức thích ứng với môi trường làm việc, có đủ năng lực tổ chức hệ thống thông tin để giải quyết vấn đề và tạo ra những cơ hội mới trong quản lý và quản trị kinh doanh.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của trường

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Hệ Thống Thông Tin Kinh Tế


- Giáo dục đại cương
- Chuyên ngành Tin học - Kế Toán
+ Kinh tế học vi mô, vĩ mô
+ Pháp luật kinh tế
+ Toán rời rạc
+ Nguyên lý kế toán
+ Quản trị học
+ Tiếng Anh chuyên ngành
+ Kiến trúc máy tính và hệ điều hành
+ Hệ thống thông tin quản lý
+ Phát triển hệ thống thông tin quản lý
+ Mạng máy tính và truyền thông
+ Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
+ Hệ thống thông tin tài chính kế toán
+ Tổ chức kế toán doanh nghiệp
+ Internet và thương mại điện tử
+ Quản trị tác nghiệp

Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh - UFBA
Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên
Người liên hệ: Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh
Điện thoại: (04)6590449
Website: http://www.tcqtkd.edu.vn -
Trường đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh được thành lập theo quyết định số 1320/QĐ-TTG ngày 18/9/2012 của thủ tướng chính phủ trên cơ sở nâng cấp trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh trực thuộc bộ tài chính. Trường ĐH Tài chính - Quản trị kinh doanh là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc bộ tài chính. Trường có lịch sử hình thành và phát triển 45 năm trong đào tạo chuyên môn về tài chính và kế toán. Trường có sứ mạng: Xây dựng và phát triển Trường ĐH Tài chính - Quản trị kinh doanh trở thành trường đại học đa ngành, tiên tiến trong các lĩnh vực Kế toán, rài chính và quản trị kinh doanh của Việt Nam, có uy tín trong khu vực và thế giới, một trung tâm giáo dục có chất lượng và không ngừng được cải tiến, với phương pháp đào tạo liên tục được đổi mới và hoàn thiện, một trung tâm có uy tín trong lĩnh vực dạy nghề về Kế toán, tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh và hệ thống thông tin kinh tế. Một trung tâm văn hóa nhằm cung cấp cho xã hội những cán bộ, có trình độ cao đẳng đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, văn hóa và năng lực nghề nghiệp thích ứng với điều kiện môi trường đang thay đổi và đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản