Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Kế Toán

Chương trình đào tạo cử nhân ngành Kế toán được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh, có hiểu biết về chính trị, xã hội và nhân văn, có kiến thức chuyên sâu và hiện đại về kế toán trong các loại hình đơn vị kế toán (doanh nghiệp, đơn vị dự toán, tổ chức tài chính trung gian, công ty dịch vụ kế toán), có khả năng học tập nâng cao cũng như học tiếp các chứng chỉ nghề nghiệp kế toán, kiểm toán. Sau khi tốt nghiệp các bạn có thể làm cán bộ kế toán, tài chính trong các loại hình doanh nghiệp của nền kinh tế, các tổ chức phi lợi nhuận, tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ, tự tạo lập công ty dịch vụ kế toán để tìm kiếm cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân,....

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của trường

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Kế Toán


- Giáo dục đại cương
- Chuyên ngành kế toán doanh nghiệp
+ Kinh tế học vi mô, vĩ mô
+ Nguyên lý thống kê
+ Tài chính tiền tệ
+ Tài chính doanh nghiệp
+ Kế toán quản trị
+ Kế toán hành chính sự nghiệp 1
+ Kiểm toán căn bản
+ Tổ chức kế toán doanh nghiệp
+ Kế toán máy
+ Thuế
- Chuyên ngành kế toán công
+ Kế toán NSNN và nghiệp vụ kho bạc
+ Kế toán ngân sách xã, phường
+ Quản lý tài chính công
+ Phân tích tài chính HCSN
+ Nghiệp vụ quản lý kho bạc nhà nước
+ Kinh tế quốc tế
+ Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
+ Thị trường chứng khoán

Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh - UFBA
Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên
Người liên hệ: Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh
Điện thoại: (04)6590449
Website: http://www.tcqtkd.edu.vn -
Trường đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh được thành lập theo quyết định số 1320/QĐ-TTG ngày 18/9/2012 của thủ tướng chính phủ trên cơ sở nâng cấp trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh trực thuộc bộ tài chính. Trường ĐH Tài chính - Quản trị kinh doanh là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc bộ tài chính. Trường có lịch sử hình thành và phát triển 45 năm trong đào tạo chuyên môn về tài chính và kế toán. Trường có sứ mạng: Xây dựng và phát triển Trường ĐH Tài chính - Quản trị kinh doanh trở thành trường đại học đa ngành, tiên tiến trong các lĩnh vực Kế toán, rài chính và quản trị kinh doanh của Việt Nam, có uy tín trong khu vực và thế giới, một trung tâm giáo dục có chất lượng và không ngừng được cải tiến, với phương pháp đào tạo liên tục được đổi mới và hoàn thiện, một trung tâm có uy tín trong lĩnh vực dạy nghề về Kế toán, tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh và hệ thống thông tin kinh tế. Một trung tâm văn hóa nhằm cung cấp cho xã hội những cán bộ, có trình độ cao đẳng đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, văn hóa và năng lực nghề nghiệp thích ứng với điều kiện môi trường đang thay đổi và đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản