Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Kiểm Toán

Cử nhân tốt nghiệp ngành Kiểm toán được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh, hiểu biết về chính trị, xã hội và nhân văn, có kiến thức chuyên sâu và hiện đại về kế toán, kiểm toán trong các loại hình đơn vị kiểm toán, kiến thức về tổ chức công tác kiểm soát nội bộ, kiểm tra kế toán, kiến thức về phân tích và quản trị tài chính và có khả năng học tập nâng cao cũng như học tiếp các chứng chỉ nghề nghiệp kế toán, kiểm toán. Sau khi tốt nghiệp các bạn có thể làm trợ lý kiểm toán viên tại các công ty kiểm toán độc lập, cơ quan kiểm toán nhà nước. kiểm soát viên, kiểm toán viên nội bộ, nhân viên quản lý tài chính ở các ngân hàng thương mại,....

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của trường

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Kiểm Toán


- Giáo dục đại cương
- Giáo dục chuyên nghiệp
+ Kinh tế học vi mô, vĩ mô
+ Tài chính doanh nghiệp
+ Kế toán tài chính
+ Kế toán hành chính sự nghiệp
+ Kế toán quản trị
+ Kiểm toán căn bản
+ Kiểm toán hoạt động
+ Kiểm soát quản lý
+ Tổ chức công tác kiểm toán
+ Tin học ứng dụng
+ Kế toán công ty
+ Kế toán ngân sách xã, phường
+ Thị trường chứng khoán
+ Kế toán NSNN và nghiệp vụ Kho bạc
+ Kinh tế công cộng

Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh - UFBA
Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên
Người liên hệ: Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh
Điện thoại: (04)6590449
Website: http://www.tcqtkd.edu.vn -
Trường đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh được thành lập theo quyết định số 1320/QĐ-TTG ngày 18/9/2012 của thủ tướng chính phủ trên cơ sở nâng cấp trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh trực thuộc bộ tài chính. Trường ĐH Tài chính - Quản trị kinh doanh là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc bộ tài chính. Trường có lịch sử hình thành và phát triển 45 năm trong đào tạo chuyên môn về tài chính và kế toán. Trường có sứ mạng: Xây dựng và phát triển Trường ĐH Tài chính - Quản trị kinh doanh trở thành trường đại học đa ngành, tiên tiến trong các lĩnh vực Kế toán, rài chính và quản trị kinh doanh của Việt Nam, có uy tín trong khu vực và thế giới, một trung tâm giáo dục có chất lượng và không ngừng được cải tiến, với phương pháp đào tạo liên tục được đổi mới và hoàn thiện, một trung tâm có uy tín trong lĩnh vực dạy nghề về Kế toán, tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh và hệ thống thông tin kinh tế. Một trung tâm văn hóa nhằm cung cấp cho xã hội những cán bộ, có trình độ cao đẳng đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, văn hóa và năng lực nghề nghiệp thích ứng với điều kiện môi trường đang thay đổi và đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản