Tài Chính Ngân Hàng

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Tài Chính Ngân Hàng

Đào tạo cử nhân trình độ đại học ngành Tài chính ngân hàng có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm với xã hội, nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh, có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về tài chính ngân hàng, có tư duy độc lập và khả năng lực tự học tập bổ sung kiến thức đáp ứng yêu cầu của công việc.

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của trường

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Tài Chính Ngân Hàng


- Giáo dục đại cương
- Chuyên ngành tài chính doanh nghiệp
+ Kinh tế học vi mô, vĩ mô
+ Kinh tế lượng
+ Nguyên lý thống kê
+ Nguyên lý kế toán
+ Tiếng Anh chuyên ngành
+ Thị trường chứng khoán
+ Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 1
+ Quản lý tài chính công
+ Phân tích tài chính doanh nghiệp
+ Thuế
+ Quản trị tài chính công ty đa quốc gia
- Chuyên ngành ngân hàng
+ Quản lý tài chính công
+ Bảo hiểm
+ Tài chính quốc tế
+ Nghiệp vụ ngân hàng thương mại 2
+ Kế toán ngân hàng thương mại 1
+ Hệ thống thông tin ngân hàng
- Chuyên ngành thẩm định giá
+ Marketing căn bản
+ Nguyên lý hình thành giá cả
+ Thẩm định giá bất động sản
+ Thẩm định dự án đầu tư
+ Thẩm định giá trị doanh nghiệp
+ Thẩm định giá trị tài sản sở hữu trí tuệ

Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh Doanh - UFBA
Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên
Người liên hệ: Trường Đại Học Tài Chính - Quản Trị Kinh
Điện thoại: (04)6590449
Website: http://www.tcqtkd.edu.vn -
Trường đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh được thành lập theo quyết định số 1320/QĐ-TTG ngày 18/9/2012 của thủ tướng chính phủ trên cơ sở nâng cấp trường Cao đẳng Tài chính - Quản trị kinh doanh trực thuộc bộ tài chính. Trường ĐH Tài chính - Quản trị kinh doanh là cơ sở giáo dục đại học công lập trực thuộc bộ tài chính. Trường có lịch sử hình thành và phát triển 45 năm trong đào tạo chuyên môn về tài chính và kế toán. Trường có sứ mạng: Xây dựng và phát triển Trường ĐH Tài chính - Quản trị kinh doanh trở thành trường đại học đa ngành, tiên tiến trong các lĩnh vực Kế toán, rài chính và quản trị kinh doanh của Việt Nam, có uy tín trong khu vực và thế giới, một trung tâm giáo dục có chất lượng và không ngừng được cải tiến, với phương pháp đào tạo liên tục được đổi mới và hoàn thiện, một trung tâm có uy tín trong lĩnh vực dạy nghề về Kế toán, tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh và hệ thống thông tin kinh tế. Một trung tâm văn hóa nhằm cung cấp cho xã hội những cán bộ, có trình độ cao đẳng đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, văn hóa và năng lực nghề nghiệp thích ứng với điều kiện môi trường đang thay đổi và đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản