Ngành Tài Chính Ngân Hàng - Hệ CĐ

Trường Cao Đẳng Lương Thực - Thực Phẩm - CFI

101B Lê Hữu Trác, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Tài Chính NH

Sau khi tốt nghiệp, bạn có khả năng phân tích, đánh giá, lập và triển khai thực hiện kế hoạch tài chính, quản lý các dự án đầu tư, định giá tài sản tại các doanh nghiệp; thực hiện nhiệm vụ tín dụng ngân hàng, các nghiệp vụ về thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại hối tại các ngân hàng và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng; thích ứng với môi trường làm việc trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

Đối Tượng Tham Gia

Tuyển sinh theo quy định của bộ GD

Thời Lượng

Theo quy định của ngành đào tạo

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Tài Chính NH


- Kiến thức giáo dục đại cương (27 tín chỉ không kể GDTC và GDQP-AN)
+ Lý luận Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh (10 tín chỉ)
+ Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 1
+ Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin 2
+ Tư tưởng Hồ Chí Minh
+ Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
- Ngoại ngữ (07 tín chỉ)
+ Anh văn 1
+ Anh văn 2
- Toán - Tin học - Khoa học tự nhiên (6 tín chỉ)
+ Toán cao cấp
+ Tin học đại cương
- Khoa học xã hội - nhân văn (04 tín chỉ)
+ Pháp luật đại cương
+ Soạn thảo văn bản
+ Kỹ năng giao tiếp
- Giáo dục thể chất ( 3tc)
- Giáo dục Quốc phòng An ninh (8tc)
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (63 tín chỉ)
- Kiến thức cơ sở ngành (19 tín chỉ)
+ Kinh tế vi mô
+ Pháp luật kinh tế
+ Toán xác suất thống kê
+ Nguyên lý kế toán
+ Quản trị học
+ Marketing căn bản
+ Nguyên lý thống kê
- Kiến thức ngành (44 tín chỉ)
- Các học phần bắt buộc (36 tín chỉ)
+ Tài chính học
+ Tiền tệ - Ngân hàng
+ Thị trường tài chính
+ Tài chính doanh nghiệp
+ Thực hành tài chính doanh nghiệp
+ Tài chính quốc tế
+ Kế toán tài chính
+ Nghiệp vụ ngân hàng thương mại
+ Thực hành nghiệp vụ ngân hàng thương mại
+ Kế toán ngân hàng
+ Phân tích báo cáo tài chính
+ Thanh toán quốc tế và tài trợ ngoại thương
+ Tin học ứng dụng TCNH
+ Kinh doanh chứng khoán
+ Đề án chuyên môn
- Các học phần tự chọn (chọn 01 trong 03 học phần) (2 tín chỉ)
+ Thuế
+ Kiểm toán
+ Marketing ngân hàng
- Thực tập tốt nghiệp (6 tín chỉ)
+ Thực tập tốt nghiệp
- Các học phần tăng cường không tích lũy (10 tín chỉ)
+ Tin học ứng dụng 1
+ Tin học ứng dụng 2
+ Anh văn 3
+ Anh văn 4

Trường Cao Đẳng Lương Thực - Thực Phẩm - CFI
101B Lê Hữu Trác, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
Người liên hệ: Cao Đẳng Lương Thực - Thực Phẩm
Điện thoại: 05113831228
Website: http://cfi.edu.vn -
Ngày 23.9.1976 Bộ Lương thực – Thực phẩm ra quyết định số 2195/LTTP-CB thành lập trường Trung học Lương thực – Thực phẩm, đóng tại thành phố Đà Nẵng. Trường được giao nhiệm vụ “Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ bậc trung học và tương đương về các ngành nghề thu mua, bảo quản, phân phối lương thực và chế biến LTTP cho các tỉnh miền Trung và Tây nguyên ”. Năm 1981 Trường được đổi tên thành trường Trung học Lương thực II, đến tháng 4/1995 Bộ Nông nghiệp và CNTP, nay là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đổi tên trường thành Trường Trung học Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm Đà Nẵng. Trải qua hơn 30 năm xây dựng và trưởng thành, Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm luôn là một cơ sở đào tạo nòng cốt, cung cấp nguồn nhân lực cho sự phát triển của Ngành ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên và trong cả nước, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhà trường cũng không ngừng phát triển về quy mô, ngành nghề đào tạo, đội ngũ cán bộ, giảng viên và cơ sở vật chất. Từ khi thành lập đến nay Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Với những kết quả đạt được, nhà trường đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, nhiều Bằng khen của các bộ ngành cho tập thể, cá nhân nhà trường và nhiều năm liền là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua ngành Giáo dục chuyên nghiệp của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp – PTNT và Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. Trong tương lai không xa, Trường Cao đẳng Lương thực – Thực phẩm sẽ là một cơ sở giáo dục đại học trọng điểm phục vụ nhu cầu nhân lực của vùng và của cả nước.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
Đồng bộ tài khoản