Ngành Kế Toán (Hệ Đại học)

Đại Học Nguyễn Trãi - NTU

266 Đội Cấn , Quận Ba Đình, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Ngành Kế Toán (Hệ Đại học)

- Về kiến thức: Sinh viên tốt nghiệp được trang bị những kiến thức cơ bản về kinh tế - xã hội, về pháp luật kinh tế, về quản lý tài chính, về tổ chức và thực hành nghiệp vụ kế toán, kiểm toán; có khả năng nghiên cứu, góp phần đổi mới, hoàn thiện các chính sách, chuẩn mực, chế độ về kế toán, kiểm toán; có trình độ ngoại ngữ, tin học đủ để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và đáp ứng chuẩn đầu ra của trường ĐH Nguyễn Trãi.
- Về kỹ năng: Sinh viên tốt nghiệp thực hiện được các kỹ năng như: các kỹ năng thuộc nghiệp vụ Kế toán; kỹ năng xây dựng và thực hiện kế hoạch; kỹ năng thuyết trình và đàm phán; kỹ năng làm việc nhóm... và có tối thiểu 5 chứng chỉ kỹ năng mềm do trường ĐH Nguyễn Trãi cấp.
- Về thái độ và đạo đức nghề nghiệp: Sinh viên được rèn luyện toàn diện về phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe và phong cách giao tiếp văn hóa.
- Về khả năng công tác: Sinh viên tốt nghiệp có năng lực làm việc ở các loại hình doanh nghiệp và các bộ phận chức năng kế toán - kiểm toán tại các Bộ, Ngành và các cơ quan nhà nước khác, có khả năng học tiếp sau Đại học để lấy bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên theo học ngành Kế Toán

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Ngành Kế Toán (Hệ Đại học)


Khối lượng kiến thức toàn khoá:
- 130 tín chỉ (TC), chưa kể phần nội dung về Giáo dục thể chất (3 TC) và Giáo dục Quốc phòng và An ninh (165 tiết).
Chuẩn về kiến thức
- Nắm vững những kiến thức về Kinh tế như: Kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, kinh tế lượng, nguyên lý thống kê, nguyên lý kế toán, marketing căn bản.
- Có kiến thức cơ bản về pháp luật, nhất là các quy định của pháp luật trực tiếp điều chỉnh hoạt động chuyên môn nghiệp vụ kế toán và kiểm toán.
- Nắm vững và vận dụng được vào thực tiễn các kiến thức về kế toán, kiểm toán hiện đại: Kiểm toán căn bản; Kế toán quản trị; Kế toán tài chính; Kế toán hành chính sự nghiệp; Kế toán ngân hàng; Tổ chức công tác kế toán; Phân tích hoạt động kinh doanh; Thuế và Kiểm toán tài chính.
- Vận dụng một cách vững vàng các kiến thức chuyên sâu về nghiệp vụ Kế toán – Kiểm toán và nắm vững các chính sách, chế độ, cơ chế, quy chế, quy trình của nghiệp vụ chuyên ngành Kế toán – Kiểm toán

Đại Học Nguyễn Trãi - NTU
266 Đội Cấn , Quận Ba Đình, Hà Nội
Người liên hệ: Phòng quản lý đào tạo
Điện thoại: 04.37481752
Website: http://www.ntu.vn - Email: tuyensinh@ntu.vn
Trường Đại học Nguyễn Trãi được thành lập theo Quyết định số 183/QĐ-TTg ngày 05/02/2008 của Thủ tướng chính phủ và chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường tự hào mang tên đại anh hùng dân tộc Nguyễn Trãi, một nhân vật toàn tài, một cá nhân kiệt xuất của lịch sử Việt Nam, đã được UNESCO công nhận “Danh nhân văn hoá Thế giới”. Phương châm đào tạo của trường là “Chất lượng - Trung thực - Nhân văn và Bền vững”, với triết lý “Hiền tài là nguyên khí Quốc gia - Vì lợi ích trăm năm trồng người”.
Đồng bộ tài khoản