Ngành Sinh Học

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU

Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Sinh Học

Đào tạo cử nhân Sinh Học có năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt. Trang bị cho sinh viên kiến thức về các nguyên lý cơ bản và các quá trình sinh học ở các mức độ khác nhau của khoa học sự sống (phân tử, tế bào, cơ quan, cơ thể, quần xã), mối quan hệ của chúng với nhau và với môi trường ngoài. Chương trình còn cung cấp những kiến thức khoa học và các phương pháp nghiên cứu về một trong các lĩnh vực: Sinh Học phân tử và tế bào, Sinh Học cơ thể thực vật, động vật và người, Sinh Học quần thể, quần xã, hệ sinh thái và đa dạng Sinh Học. Với mục tiêu:
- Chương trình cũng trang bị những kỹ năng thực hành nghề nghiệp cần thiết như điều tra thu thập mẫu, định loại, phân tích và tổng hợp các số liệu
- Giúp cho sinh viên khả năng tư duy sáng tạo, phương pháp tiếp cận khoa học để giải quyết các vấn đề thực tiễn của ngành học.
- Sinh viên tốt nghiệp có thể giảng dạy Sinh Học ở các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, Dạy nghề và Trung học phổ thông, nghiên cứu khoa học thuộc các lĩnh vực về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, Sinh Học thực nghiệm, Công nghệ Sinh Học ở các cơ quan nghiên cứu, làm việc ở các cơ quan quản lý và doanh nghiệp có liên quan đến sinh học và môi trường

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Sinh Học. Tổng số học phần: 76. Tổng số tín chỉ: 120 (Số tín chỉ bắt buộc: 88, số tín chỉ tự chọn: 32)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Sinh Học


Bao gồm 76 môn. Gồm các môn chính như:
- Sinh thái học cơ bản (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Địa chất môi trường (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Môi trường & quản lý tài nguyên TN (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Sinh thái môi trường ứng dụng (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Quản lý chất lượng môi trường (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Sinh học đại cương A1 (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Sinh học rong (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Động vật học 1 (Số tiết: 30, gồm LT: 30)
- Giải phẫu, sinh lý động vật (Số tiết: 60, gồm LT: 60)
- Vi sinh vật học (Số tiết: 45, gồm LT: 45)
- Các môn học khác

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU
Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: (84-710)3832663
Website: http://www.ctu.edu.vn - Email: dhct@ctu.edu.vn
Đại học Cần Thơ (ĐHCT), cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa - khoa học kỹ thuật của vùng. Trường đã không ngừng hoàn thiện và phát triển, từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, Trường đã củng cố, phát triển thành một trường đa ngành đa lĩnh vực. Hiện nay Trường đào tạo 76 chuyên ngành đại học, 28 chuyên ngành cao học 8 chuyên ngành nghiên cứu sinh và 1 chuyên ngành cao đẳng.
Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Song song với công tác đào tạo, ĐHCT đã tham gia tích cực các chương trình NCKH, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề về khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá và xã hội của vùng. Từ những kết quả của các công trình NCKH và hợp tác quốc tế, Trường đã tạo ra nhiều sản phẩm, qui trình công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống và xuất khẩu, tạo được uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.
Đồng bộ tài khoản