Phiên Dịch - Biên Dịch Tiếng Anh

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU

Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Phiên Dịch - Biên Dịch Tiếng Anh

Đào tạo những cử nhân Phiên Dịch - Biên Dịch Tiếng Anh có đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất chính trị, đạo đức, tác phong nghề nghiệp và có sức khoẻ tốt để có thể làm việc hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn, đáp ứng được yêu cầu của xã hội và của nền kinh tế trong quá trình hội nhập quốc tế. Với mục tiêu đào tạo:
- Kiến thức
+ Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, có hiểu biết về các nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lênin, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh, có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và khoa học nhân văn làm nền tảng tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
+ Có kiến thức nền tảng và chuyên sâu về các cấp độ và bình diện của Tiếng Anh như ngữ âm, hình thái, từ vựng, cú pháp, ngữ nghĩa, văn hóa – văn học của các nước thuộc cộng đồng Anh ngữ, có kiến thức chuyên sâu về thủ thuật biên dịch và phiên dịch, có vốn ngữ pháp đặc thù trong lĩnh vực dịch thuật, có vốn thuật ngữ cơ bản về các lĩnh vực chuyên ngành kinh tế, thương mại, du lịch, văn phòng, cũng như kiến thức nền tảng về các lĩnh vực nêu trên để phục vụ cho công việc chính là biên – phiên dịch
- Kỹ năng
+ Biên dịch: Dùng những hình thái tự nhiên về từ vựng và ngữ pháp trong ngôn ngữ để diễn đạt chính xác ý nghĩa của ngôn ngữ nguồn
+ Phiên dịch: Linh hoạt, nhạy bén, nhẩm thông tin để nhớ nhất thời (short-term memory), ghi chép (note-taking), chuyển dịch ý
+ Sử dụng thành thạo cả 4 kỹ năng ngôn ngữ – nghe, nói, đọc, và viết – Tiếng Anh, trong các tình huống giao tiếp xã hội có liên quan đến chuyên ngành Phiên Dịch - Biên Dịch
+ Có kỹ năng giao tiếp xã hội cần thiết, kỹ năng thuyết trình, tìm thông tin cần thiết trong những lĩnh vực làm việc khác nhau, có khả năng làm việc độc lập, và nghiên cứu khoa học độc lập về các vấn đề nảy sinh trong công tác dịch thuật
- Thái độ
+ Có đạo đức nghề nghiệp (trung thành với ngôn ngữ nguồn, không dịch theo yêu cầu khách hàng), có ý thức tổ chức kỷ luật lao động, tôn trọng nội quy của cơ quan
+ Có thái độ cởi mở và khoan dung với dị biệt về ngôn ngữ, văn hóa và cách ứng xử khi làm việc trong môi trường đa ngôn ngữ, đa văn hóa
+ Có ý thức cộng đồng, trách nhiệm công dân, có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp

Đối Tượng Tham Gia

Theo quy định tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo

Thời Lượng

Theo quy định của Ngành Phiên Dịch - Biên Dịch Tiếng Anh. Tổng số học phần: 60. Tổng số tín chỉ: 120 (Số tín chỉ bắt buộc: 106, số tín chỉ tự chọn: 14)

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Phiên Dịch - Biên Dịch Tiếng Anh


Bao gồm 60 môn học. Gồm các môn chính sau:
- Phân tích diễn ngôn (Số tiết 30 bao gồm LT: 30)
- Lý thuyết dịch (Số tiết 30 bao gồm LT: 30)
- Nói trước công chúng – Anh văn (Số tiết 45 bao gồm LT: 45)
- Ngôn ngữ học đối chiếu (Số tiết 45 bao gồm LT: 45)
- Phiên dịch 1: Kỹ năng ghi nhớ và ghi chú (Số tiết 45 bao gồm LT: 45)
- Phiên dịch 2: Kỹ năng dịch đuổi căn bản (Số tiết 45 bao gồm LT: 45)
- Phiên dịch 3: Kỹ năng dịch đuổi nâng cao (Số tiết 45 bao gồm LT: 45)
- Phiên dịch 4: Kỹ năng dịch song song (Số tiết 45 bao gồm LT: 45)
- Tiếng Anh truyền thông 1 (Số tiết 45 bao gồm LT: 45)
- Tiếng Anh truyền thông 2 (Số tiết 45 bao gồm LT: 45)
- Các môn học khác

Trường Đại Học Cần Thơ - CTU
Khu II, Ðường 3/2, P.Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ
Người liên hệ: Trường Đại học Cần Thơ
Điện thoại: (84-710)3832663
Website: http://www.ctu.edu.vn - Email: dhct@ctu.edu.vn
Đại học Cần Thơ (ĐHCT), cơ sở đào tạo đại học và sau đại học trọng điểm của Nhà nước ở ĐBSCL, là trung tâm văn hóa - khoa học kỹ thuật của vùng. Trường đã không ngừng hoàn thiện và phát triển, từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, Trường đã củng cố, phát triển thành một trường đa ngành đa lĩnh vực. Hiện nay Trường đào tạo 76 chuyên ngành đại học, 28 chuyên ngành cao học 8 chuyên ngành nghiên cứu sinh và 1 chuyên ngành cao đẳng.
Nhiệm vụ chính của Trường là đào tạo, nghiên cứu khoa học (NCKH), chuyển giao công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Song song với công tác đào tạo, ĐHCT đã tham gia tích cực các chương trình NCKH, ứng dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật nhằm giải quyết các vấn đề về khoa học, công nghệ, kinh tế, văn hoá và xã hội của vùng. Từ những kết quả của các công trình NCKH và hợp tác quốc tế, Trường đã tạo ra nhiều sản phẩm, qui trình công nghệ phục vụ sản xuất, đời sống và xuất khẩu, tạo được uy tín trên thị trường trong nước và quốc tế.
Đồng bộ tài khoản