Quản Trị Nhân Lực ( Bậc Đại Học)

Trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội - NV

Số 36 đường Xuân La, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Nhân Lực ( Bậc Đại Học)

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: chuyên gia tư vấn, chuyên viên, cán bộ phụ trách một số hoạt động chuyên sâu về quản trị nhân lực trong mọi loại hình tổ chức như: hoạch định và tuyển dụng nhân lực; tổ chức quá trình đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nhân lực; xây dựng thang - bảng lương, thực hiện chế độ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và phúc lợi cho người lao động; bố trí nhân lực, xây dựng định mức và tổ chức lao động khoa học; xây dựng chính sách nhân lực và quan hệ lao động.

Đối Tượng Tham Gia

Sinh viên theo học chuyên ngành Quản trị nhân lực.

Thời Lượng

4 năm

Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Quản Trị Nhân Lực ( Bậc Đại Học)


Nội dung đào tạo sinh viên có:
- Kỹ năng lập kế hoạch, thông báo tuyển dụng, tuyển chọn ứng viên, ký kết hợp đồng và thỏa ước lao động
- Kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng xây dựng định mức lao động và thang bảng lương
- Kỹ năng ra quyết định, kỹ năng sử dụng quyền lực, kỹ năng động viên, khiển trách và sa thải nhân viên
Đào tạo sinh viên trở thành cán bộ quản lý nhân lực thực hiện các chức trách nhiệm vụ: Quản trị, tư vấn tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực tại các cơ quan, doanh nghiệp; quản lý, triển khai, hướng dẫn thực hiện các văn bản quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, tiền lương, các chế độ chính sách khác của người lao động; tổ chức, sắp xếp nguồn nhân lực trong cơ quan; hoạch định, tổ chức, điều hành công việc hành chính trong cơ quan.

Trường Đại Học Nội Vụ Hà Nội - NV
Số 36 đường Xuân La, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Hà Nội
Người liên hệ: Văn phòng đào tạo
Điện thoại: (04)37533659
Website: http://www.truongnoivu.edu.vn -
Đội ngũ cán bộ, công chức (cán bộ) là một bộ phận quan trọng của nền hành chính nhà nước. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất tốt, chuyên môn vững vàng đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách hành chính nhà nước trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trải qua 40 năm xây dựng và trưởng thành, tuy có những nhiệm vụ cụ thể khác nhau trong các thời kỳ, song tập thể nhà trường luôn đoàn kết, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, bám sát nhiệm vụ cơ quan cấp trên giao, hoàn thành tốt nhiệm vụ và không ngừng đổi mới phát triển. Trường đã tự khẳng định được vị thế của mình trước yêu cầu của ngành và nhu cầu của xã hội. Đã đào tạo, bồi dưỡng hàng ngàn cán bộ cung cấp cho ngành nội vụ và cho xã hội. Các thế hệ sinh viên, học sinh tốt nghiệp ra Trường không ngừng trưởng thành và phát triển.
Đồng bộ tài khoản