Tài Chính Doanh Nghiệp

Trung Tâm Nghiên Cứu Quản Trị Kinh Doanh - CBAS

Phòng 301 - Nhà E4 - 144 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Giới Thiệu Khóa Học Tài Chính Doanh Nghiệp

Khóa học cung cấp những kiến thức và kỹ năng cơ bản, toàn diện về Tài chính và Tài chính Doanh nghiệp, các vấn đề tài chính thường gặp trong doanh nghiệp, ảnh hưởng của thị trường tài chính đến doanh nghiệp. Kiến thức từ khóa học này sẽ được các nhà quản trị doanh nghiệp vận dụng để phân tích và ra quyết định “tối ưu” về các vấn đề tài chính của doanh nghiệp. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên sẽ hiểu được khái niệm Tài chính và Hệ thống Tài chính, hiểu được các quan hệ Tài chính Doanh nghiệp. Hiểu và ra các quyết định liên quan đến Thị trường Tài chính. Có khả năng lập Kế hoạch Tài chính Doanh nghiệp, có khả năng lập được Dự án đầu tư của doanh nghiệp. Có khả năng quản trị Doanh thu, Chi phí và Lợi nhuận của doanh nghiệp. Có khả năng đọc và phân tích các Báo cáo Tài chính của doanh nghiệp.

Đối Tượng Tham Gia

- Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Giám Đốc, Phó Giám Đốc, Hội đồng Quản trị
- Đội ngũ quản trị cấp trung: Giám đốc Chức năng, Trưởng-Phó Phòng/Ban/Bộ phận Tài chính-Kế toán
- Các đối tượng khác có quan tâm

Thời Lượng

18 giờ

Nội Dung Khóa Học Tài Chính Doanh Nghiệp


Nội dung chương trình đào tạo:
- Chuyên đề 1: Tổng quan về Tài chính Doanh nghiệp
+ Khái niệm về Tài chính và Hệ thống Tài chính
+ Các quan hệ Tài chính Doanh nghiệp
+ Mối quan hệ giữa Tài chính và Kế toán
+ Lãnh đạo và các vấn đề Tài chính Doanh nghiệp
- Chuyên đề 2: Ra Quyết định Tài chính
+ Thị trường Tài chính: Khái niệm Thị trường Tài chính, các công cụ trên Thị
trường Tài chính, chính sách cổ tức
+ Lập kế hoạch Tài chính Doanh nghiệp
+ Lập Dự án đầu tư
+ Quản trị Rủi ro trong Tài chính doanh nghiệp
- Chuyên đề 3: Quản trị kết quả kinh doanh và phân tích Tài chính
+ Quản lý doanh thu, chi phí, lợi nhuận tài chính doanh nghiệp
+ Các mô hình đọc và phân tích Báo cáo Tài chính

Trung Tâm Nghiên Cứu Quản Trị Kinh Doanh - CBAS
Phòng 301 - Nhà E4 - 144 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Người liên hệ: Trung Tâm Nghiên Cứu Quản Trị Kinh Doanh
Điện thoại: (84.4)37547506
Website: http://cbas.ueb.edu.vn - Email: cbas_ueb@vnu.edu.vn
Trung tâm Nghiên cứu Quản trị Kinh doanh (CBAS) thuộc Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc Gia Hà Nội được thành lập ngày 28/1/2011. Hoạt động nghiên cứu, tư vấn, đào tạo của CBAS hướng vào vào chủ đề phát triển kinh doanh bền vững của các tổ chức doanh nghiệp Việt Nam, bao gồm nghiên cứu và vận dụng sáng tạo các mô hình quản trị hiện đại như Toyota Production System, Total Quality Management, Six Sigma, Lean Production, Risk Management vào các doanh nghiệp Việt Nam. Đánh giá thực trạng các doanh nghiệp, các tập đoàn kiình tế của Việtnam, tìm ra các khâu bất hợp lý trong hệ thống, đưa ra các đề xuất để cắt giảm lãng phí, tối ưu hóa hiệu quả sản xuất kinh doanh của tất cả các khâu khớp trong toàn bộ hệ thống. Xây dựng và triển khai các giải pháp quản lý nhằm nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đặc biệt là năng suất chất lượng các ngành dịch vụ. Xây dựng và triển khai các giải pháp quản lý phát triển sản xuất bền vững và sản xuất tinh gọn cho các nhà sản xuất Việt Nam. Phát triển tư duy và các kỹ năng cho nhà quản lý, nhà kinh doanh: khả năng lãnh đạo, huy động con người, quản lý nguồn nhân lực, xây dựng văn hóa doanh nhân và doanh nghiệp.
Đồng bộ tài khoản