Hướng dẫn phân tích tình hình tài chính công ty

 
09/07/2014 10:03

Để hiểu và đánh giá một công ty, nhà đầu tư phải nhìn vào tình hình tài chính của mình. May mắn thay, điều này không phải là khó khăn như mọi người vẫn thông báo về nó.

Nếu bạn vay tiền từ ngân hàng, bạn phải liệt kê các giá trị của tất cả các tài sản quan trọng của bạn, cũng như các khoản nợ quan trọng của bạn. Ngân hàng sử dụng thông tin này để đánh giá sức mạnh tình hình tài chính của bạn; nó nhìn vào chất lượng của các tài sản, chẳng hạn như xe, nhà của bạn... và đặt một mức định giá trên đó. Các ngân hàng cũng đảm bảo rằng tất cả các trách nhiệm, như thế chấp và nợ thẻ tín dụng, được công bố đúng và đầy đủ giá trị. Tổng giá trị của tất cả các tài sản trừ đi tổng giá trị của các khoản nợ cho giá trị tài sản của bạn, hoặc vốn chủ sở hữu. Đánh giá tình hình tài chính của một công ty cũng được liệt kê tương tự, ngoại trừ các nhà đầu tư cần phải có một bước là xem xét tình hình tài chính liên quan đến giá trị thị trường. 

1. Bắt đầu với sự cân đối kế toán 

Định hướng phân tích tài chính

Theo dõi tình hình tài chính

Như tình hình tài chính của riêng bạn, tình hình tài chính của công ty được xác định bởi các tài sản và nợ phải trả của nó. Tình hình tài chính của công ty cũng bao gồm vốn chủ sở hữu. Tất cả các thông tin này được trình bày cho các cổ đông trong bảng cân đối. Chúng ta hãy giả sử rằng chúng ta đang kiểm tra các báo cáo tài chính bán lẻ niêm yết công khai, các lối thoát để đánh giá tình hình tài chính của mình. Để làm điều này, chúng ta xem xét báo cáo hàng năm của công ty mà thường có thể được tải về từ trang web của công ty. Các định dạng chuẩn cho bảng cân đối tài sản, tiếp theo là nợ phải trả, sau đó vốn chủ sở hữu. 

2. Tài sản ngắn hạn và nợ phải trả 

Tài sản và nợ phải trả được chia thành các mặt hàng hiện tại và dài hạn. Tài sản hoặc nợ ngắn hạn là những vấn đề dự kiến ​​dưới 12 tháng. Ví dụ, giả sử rằng hàng tồn kho mà định hướng báo cáo như của ngày 31 tháng 12 năm 2014, dự kiến ​​sẽ được bán ra trong năm sau, vì vậy lúc này mức độ hàng tồn kho sẽ giảm và lượng tiền mặt sẽ tăng lên. Công ty sẽ cố gắng giảm thiểu giá trị của hàng tồn kho cho một mức độ nhất định của doanh thu, hoặc tối đa hóa mức độ bán hàng với một mức độ hàng tồn kho. Vì vậy, nếu các định hướng thấy giảm 20% về giá trị hàng tồn kho cùng với một bước nhảy 23% doanh thu so với năm trước, đây là một dấu hiệu cho thấy bạn đang quản lý hàng tồn kho của bạn tương đối tốt. Giảm này đóng góp tích cực cho hoạt động lưu chuyển tiền tệ của công ty.
Nợ ngắn hạn là nghĩa vụ của công ty phải trả trong vòng một năm tới, và bao gồm các nghĩa vụ hiện có (hoặc tích lũy) để nhà cung cấp, nhân viên, cơ quan thuế và các nhà cung cấp tài chính ngắn hạn. Công ty cố gắng để quản lý dòng tiền để đảm bảo rằng có ngân quỹ để đáp ứng các nghĩa vụ nợ ngắn hạn khi đến hạn. 

3. Tỉ số dòng tiền hiện tại

So sánh tài sản cố định với dư nợ

Phân tích tài chính

Tỷ lệ hiện tại - đó là tổng tài sản hiện tại chia cho tổng số nợ ngắn hạn - thường được sử dụng bởi các nhà phân tích để đánh giá khả năng của một công ty để đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn của nó. Giống như bất kỳ hình thức phân tích tỷ lệ, việc đánh giá tỷ lệ hiện tại của công ty nên diễn ra trong mối quan hệ với quá khứ. 

4. Tài sản và nợ phải trả 

Tài sản hoặc nợ phải trả dài hạn là những vấn đề dự kiến ​​sẽ mở rộng ra ngoài các năm tiếp theo. Tài sản dài hạn lớn nhất của nó là khả năng là tài sản, máy móc thiết bị các công ty cần phải chạy kinh doanh của mình. Nợ dài hạn có thể liên quan đến nghĩa vụ theo hợp đồng bất động sản, nhà máy và cho thuê thiết bị, cùng với các khoản vay khác. 

5. Chức vụ tài chính: Giá trị sổ sách 

Theo dõi sổ sách kế toán

Phân tích sổ sách kế toán

Nếu chúng ta trừ tổng nợ phải trả từ tài sản, chúng ta thì trái với vốn chủ sở hữu. Về cơ bản, đây là giá trị sổ sách hoặc giá trị kế toán, cổ phần của các cổ đông trong công ty. Nó thì chủ yếu được tạo thành từ vốn góp của các cổ đông theo thời gian và lợi nhuận thu được giữ lại bởi công ty, trong đó có phần lợi nhuận không trả cho cổ đông là cổ tức.
 
Tình hình tài chính của công ty cho các nhà đầu tư cái nhìn chung về sức mạnh tài chính của nó. Một nghiên cứu của nó (các chú thích trong báo cáo hàng năm) là điều cần thiết cho bất kỳ nhà đầu tư nghiêm túc muốn hiểu và đánh giá một công ty đúng.
 
Jenny Nguyễn (Theo MyAccountingCourse)

 

Đồng bộ tài khoản